واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
C
نگاه کنید به: clearance
حوزه موضوعی: علوم دارویی
C sequestration
carbon sequestration
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
C star
carbon star
حوزه موضوعی: نجوم‌
مقدار دِنای موجود در ژنگان تک‌لاد یک یاختۀ هوهسته‌ای متـ . ارزش ثابت
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
اختلاف بین ارزش ثابت یک اندامگان و پیچیدگی تکاملی آن متـ . ناسازنمای ارزش ثابت
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
C-fiber nociceptor
polymodal nociceptor
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
C-pillar, rear pillar, C-post
ستونی در انتهای خودرو که قاب شیشۀ عقب به آن متصل است و در نگهداری سقف نقش دارد
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
C-post
C-pillar
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
C-R packaging
child-resistant packaging
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
c-transform
cultural transformation
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
c-transformation
cultural transformation
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
c.a.
coll'arco (it.)
حوزه موضوعی: موسیقی
c.d.a.
chargé d’affaires
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
c.p.
centre of pressure 2
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
c/o
care of ...
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات - پست
نگاه کنید به: فرماندهی و نظارت
حوزه موضوعی: علوم نظامی
C2B
consumer-to-business
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
C2C
consumer-to-consumer
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
C2G
citizen-to-government
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
C2protection
نگاه کنید به: حفاظت فرماندهی و نظارت
حوزه موضوعی: علوم نظامی
C2system
نگاه کنید به: سامانۀ فرماندهی و نظارت
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: جنگ فرماندهی و نظارت
حوزه موضوعی: علوم نظامی
‌فرماندهی و نظارت و ارتباطات
حوزه موضوعی: علوم نظامی
‌اقدامات ضدِ فرماندهی و نظارت و ارتباطات
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: فرماندهی و نظارت و ارتباطات و اطلاعات
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: حفاظت فرماندهی و نظارت و ارتباطات
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: فرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه
حوزه موضوعی: علوم نظامی