واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7198
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
سامانه‌ای الکترونیکی که در هنگام حرکت در پیچ جاده با اعمال نیروی ترمز به‌طور نامتقارن بر چرخ‌های چپ‌ و راست باعث بهبود ترمزگیری و افزایش پایداری خودرو می‌شود اختـ . وات CBC
یاتاقان دوتکه‌ای که بر روی انگشتی میل‌لنگ و داخل سر بزرگ دسته‌پیستون قرار دارد
تکه‌های مواد چوبی مرده، درازتر از یک متر و دست‌کم دارای ده سانتی‌متر قطر، مانند تنه و شاخه و توده‌های بزرگ ریشه بر روی خاک تودۀ جنگلی یا رودخانه‌ها
جعبه‌دنده‌ای که در آن تغییر نسبت‌سـرعت به‌صـورت پیوسته است نـه پله‌ای
فاصلۀ بین نقطۀ آغاز حرکت پدال کلاچ و جابه‌جایی بلبرینگ (ball-bearing) کلاچ
فضـای مثلثـی‌شکلـی که مـرزهای آن استـخوان تـرقــوه و ماهیچـۀ دالی و ماهیچۀ سینـه‌ای بزرگ است متـ . مثلث چنبری ـ سینه‌ای مثلث دالی ‌ـ سینه‌ای
← نیروی سطحی
21-centimeter line, H I line, neutral hydrogen line
خط طیفی گسیل‌شده از اتم هیدروژن خنثی یا جذب‌شده در آن با بسامد 1420 مگاهرتز متـ . خط هیدروژن hydrogen line
C
نگاه کنید به : clearance
C sequestration
نگاه کنید به : carbon sequestration
C sequestration
نگاه کنید به : carbon sequestration
C star
نگاه کنید به : carbon star
C star
نگاه کنید به : carbon star
مقدار دِنای موجود در ژنگان تک‌لاد یک یاختۀ هوهسته‌ای متـ . ارزش ثابت
اختلاف بین ارزش ثابت یک اندامگان و پیچیدگی تکاملی آن متـ . ناسازنمای ارزش ثابت
C-fiber nociceptor
نگاه کنید به : polymodal nociceptor
C-pillar, rear pillar, C-post
ستونی در انتهای خودرو که قاب شیشۀ عقب به آن متصل است و در نگهداری سقف نقش دارد
C-post
نگاه کنید به : C-pillar
C-R packaging
c-transform
c-transformation
c.a.
نگاه کنید به : coll'arco (it.)
c.p.
نگاه کنید به : centre of pressure 2
c/o
نگاه کنید به : care of ...
c/o
نگاه کنید به : care of ...
← فرماندهی و نظارت
C2B
نگاه کنید به : consumer-to-business
C2C
نگاه کنید به : consumer-to-consumer
C2G
نگاه کنید به : citizen-to-government
C2protection
← حفاظت فرماندهی و نظارت