واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1843
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
به‌کاربرید به‌جای: الکترونیکی
e-banking
نگاه کنید به: electronic banking
نوعی کسب‌وکار که در آن با استفاده از فنّاوری‌ها و الگوهای رایانشی اقتصاد نوین، خدمات به ‌نحو بهتری به مشتریان ارائه می‌شود
به‌کاربرید به‌جای: چک الکترونیکی
e-contract
نگاه کنید به: electronic contract
هرنوع برنامۀ رژیم غذایی قابل‌دریافت و پیگیری ازطریق اینترنت
e-diplomacy, cyberdiplomacy, digital diplomacy, online diplomacy, virtual diplomacy
دیپلماسی مبتنی بر فنّاوری ارتباطات و فنّاوری اطلاعات
e-government, digital government, online government, Internet-based government
استفادۀ دولت از فنّاوری اطلاعات برای مبادلۀ اطلاعات و خدمات با شهروندان و بخش خصوصی و سایر نهادها
e-health, electronic health
به‌کارگیری رسانه‌های الکترونیکی برای دستیابی همۀ ذی‌نفعان اعم از افراد جامعه و ارائه‌دهندگان خدمات و سازمان‌های مالی و بیمه‌گر و سیاست‌گذاران سلامت به اطلاعات و خدمات سلامت و نیز تسهیل ارتباط میان آنها
e-hub, e-marketplace, e-market
به‌کاربرید به‌جای: بازار الکترونیکی
به‌کاربرید به‌جای: پزشکی الکترونیکی
e-money, e-cash
به‌کاربرید به‌جای: پول الکترونیکی
e-newsletter, e-bulletin
نشریه‌ای ادواری که با پیام‌نگار به نشانی افراد موجود در یک فهرست فرستاده می‌شود
e-payment system
به‌کاربرید به‌جای: امنیت الکترونیکی