مرتب‌سازیخمیر مفرغی
bronze paste

خمیری که از پرک‌های ریز فلزهایی مانند آلومینیم یا مس یا آلیاژ مس در پیوستاری (medium) فرّار تشکیل می‌شود متـ . خمیر برنزی