واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4788
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
C
نگاه کنید به: clearance
مقدار دِنای موجود در ژنگان تک‌لاد یک یاختۀ هوهسته‌ای متـ . ارزش ثابت
اختلاف بین ارزش ثابت یک اندامگان و پیچیدگی تکاملی آن متـ . ناسازنمای ارزش ثابت
C-pillar, rear pillar, C-post
ستونی در انتهای خودرو که قاب شیشۀ عقب به آن متصل است و در نگهداری سقف نقش دارد
c-transform
نگاه کنید به: cultural transformation
c-transformation
نگاه کنید به: cultural transformation
به‌کاربرید به‌جای: فرماندهی و نظارت
C2protection
به‌کاربرید به‌جای: حفاظت فرماندهی و نظارت
C2system
به‌کاربرید به‌جای: سامانۀ فرماندهی و نظارت
← ‌فرماندهی و نظارت و ارتباطات
← ‌اقدامات ضد فرماندهی و نظارت و ارتباطات
cab over tractor
نوعی کامیون که اتاق آن مستقیماً بر روی موتور قرار دارد
cab over truck
نوعی تریلی که اتاق آن مستقیماً بر روی موتور قرار دارد
نمایش علائم در اتاقک لوکوموتیو
cabanna 1, plage 1 (fr.)
مجموعۀ تأسیسات رفاهی یا تفریحی یا اقامتی کنار ساحل * واژۀ "پلاژ" در زبان فرانسوی به مفهوم ساحل است، اما در تداول عامه فارسی‌زبانان به معنی فوق به کار می‌رود.
cabanna 2, plage 2 (fr.)
اتاقکی چوبی یا حصیری در ساحل شنی دریا
cabbagy flavour
گشته‌طعم ناشی از حرارت دیدن ترکیبات سولفیدریلی شیر
cabin crew, cabin personnel, cabin attendants
گروهی از کارکنان داخل هواگرد که با مسافران تماس دارند
قایق موتوری دارای یک یا چند اتاقک و امکانات اقامتی برای استراحت و تفریح مسافران متـ . قایق اتاق‌دار
cabin, cabine (fr.)
1. اتاقکی که از مصالح سبک ساخته شده باشد 2. هریک از اتاق‌های داخل کشتی و جایگاه مخصوص خلبان در هواپیما