مرتب‌سازیگشتار فرهنگی
cultural transformation, c-transformation

تغییراتی که در نتیجۀ فعالیت‌های انسان در مواد باستان‌شناختی پدید می‌آیند