واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4788
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
روالی امنیتی که به‌کمک آن کاربر با شماره‌گیری به سامانۀ مربوط دسترسی می‌یابد و خدماتی را درخواست می‌کند؛ سپس سامانه تماس را قطع می‌کند و با کاربر با شماره‌ای از‌پیش‌در‌نظرگرفته‌شده تماس برقرار می‌کند متـ . برگردان برخوانی
امکانی در دستگاه‌های تلفن رومیزی یا همراه که به مشترک اجازه می‌دهد از زنگ خوردن تلفن جلوگیری کند
خدماتی که در آن مسدودسازی ارتباط، با یک شماره یا گروهی از شماره‌ها برای مشترک فراهم می‌آید
خدماتی که کاربر با استفاده از آن، برخوانی ورودی خود را پس از برقراری ارتباط، بدون پاسخ‌گویی به شمارۀ دیگری منتقل کند
call detail recorder, CDR
افزاره‌ای کمکی در مرکز تلفن داخلی که جزئیات تماس را، مانند شماره و زمان و مدت تماس، دریافت و ثبت می‌کند
call duration
فاصلۀ زمانی از ابتدای برقراری تماس تا پایان آن که دست‌یابی به اطلاعات مربوط به آن در آمارگیری و تعیین ساعت اوج و نیز صورت‌حساب‌گیری به ‌کار می‌آید متـ . مدت برخوانی
call establishment
فرایند مسیردهی و اتصال تماس تلفنی یا انتقال داده‌ متـ . برقراری برخوانی
نوعی پردازش تماس که به کاربر امکان می‌دهد تماس‌های تلفنی را به‌طور خودکار به تلفن یا افزارۀ دیگری، مانند سامانۀ پست صوتی، هدایت ‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی
خدماتی که در صورت مشغول بودن خط مشترک خدمات خاص مرکز تلفن همۀ تماس‌های ورودی به آن را به‌طور خودکار به کارور مرکز هدایت می‌کند
call forwarding busy, CFB
خدماتی که تمام برخوانی‌های ورودی مشترک را، در صورت اشغال، به شمارۀ مشخص دیگری هدایت کند
خدماتی که به مشترک امکان می‌دهد تماس‌های ورودی اوقات مشخصی را به شمارۀ دیگری هدایت کند متـ . خدمات هدایت برخوانی زمان‌دار
خدماتی برای فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی شماره‌های موجود در فهرست هدایت تماس متـ . خدمات فهرست هدایت برخوانی
call forwarding no reply
خدماتی که برخوانی‌های ورودی مشترک را، در صورت پاسخ ندادن، به شمارۀ مشخص دیگری منتقل کند
خدماتی که در صورت پاسخ ندادن مشترک در مدت معین، تمام تماس‌های ورودی او را به‌طور خودکار به کارور مرکز هدایت می‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی بی‌پاسخ به کارور مرکز
خدماتی که تماس‌های ورودی به دستگاه تلفن برون‌خط را به یکی از شماره‌های موجود در فهرست هدایت تماس پیش‌گزیدۀ مشترک هدایت می‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی برون‌خط
خدماتی که با آن می‌توان از هدایت تماس‌های ورودی دارای پیش‌شماره‌های خاص جلوگیری کرد متـ . خدمات محدودسازی هدایت برخوانی
call forwarding unconditional
خدماتی که تمام برخوانی‌های ورودی به مشترک را به شمارۀ مشخص دیگری منتقل کند
call forwarding unconditional to centrex attendant
خدماتی که به مشترک خدمات خاص مرکز تلفن امکان می‌دهد همۀ تماس‌های ورودی خود را به‌طور خودکار و بدون شرط به کارور مرکز هدایت کند متـ . خدمات هدایت نامشروط برخوانی به کارور مرکز
خدماتی که کاربر با استفاده از آن می‌تواند برخوانی جاری را حفظ کند و در صورت تمایل دوباره آن را از سر گیرد
ترکیبی از شمارۀ رده (classification number) و نشانۀ کتاب (book number) برای مشخص کردن جای کتاب در قفسه متـ . شمارۀ قفسهshelf number
بوق برگشتی از سامانه‌های سودهی برای اطلاع دادن از پیشروی تماس به تماس‌گیرنده
امکانی در پردازش تماس که برقراری تماس تلفنی را به مجموعۀ مشخصی از شماره‌های مجاز محدود می‌کند متـ . خدمات محدودسازی برخوانی
سازوکاری فیزیکی یا مجازی که تماس‌های خروجی یک خط را واپایش و محدود می‌کند متـ . محدودساز برخوانی
فهرستی از صحنه‌های مربوط به هریک از بازیگران و زمان‌بندی حضور آنها و همچنین گروه فنی در محل فیلم‌برداری
call sign
حروف و اعداد قراردادی بین‌المللی که در تماس رادیویی برای شناسایی ایستگاه ارتباطی و وسیلۀ حمل‌ونقل دریایی یا هوایی به کار می‌رود
حافظۀ موقتی که در سامانۀ سودهی وابا برای ثبت تماس‌های درحال‌پیشرفت به کار می‌رود و تغییرات را در حافظۀ دائمی ثبت می‌کند
call timingly restriction
خدماتی که امکان برقراری تماس را به یک یا چند محدودۀ زمانی مشخص منحصر می‌کند و مشترک فقط در همان اوقات می‌تواند تماس بگیرد
خدماتی که در هنگام مشغول بودن خط، به مشترک امکان می‌دهد تماس‌های ورودی را به خط دیگری انتقال دهد متـ . خدمات انتقال برخوانی خط مشغول
call transfer, CT
امکانی در سامانۀ ارتباطات تلفنی که کاربر از طریق آن می‌تواند با گرفتن شناسۀ خاصی تماس ورودی یا خروجی را به خط دیگری انتقال دهد متـ . انتقال برخوانی