مرتب‌سازیمرکز فشار 2
centre of pressure 2, c.p.

نقطه‌ای در ماهیوار که برایند نیروهای آئرودینامیکی بر آن وارد می‌شود