مرتب‌سازیفردبه‌فرد
consumer-to-consumer, C2C

نوعی تجارت الکترونیکی که بین اشخاص یا مصرف‌کنندگان منفرد صورت می‌گیرد