مرتب‌سازیشهروندبه‌دولت
citizen-to-government, C2G

ارتباط برخط میان شهروندان و سازمان‌های مختلف دولتی