واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2335
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
به‌کاربرید به‌جای: تعرفۀ با صبحانه
B factor curve
نگاه کنید به: Beta curve
مهمانخانۀ چهارستاره‌ای که خدمات و تسهیلاتی مشابه مهمانخانه‌های پنج‌ستاره ارائه می‌دهند، اما ممکن است اتاق‌ها کمی کوچک‌تر و تزیینات آنها نیز متفاوت باشد متـ . هتل چهارستارۀ ممتاز
B magnitude
قدر عبوری از پالایۀ بی
B movie, B feature, B picture
فیلم‌هایی منطبق ‌بر نظام تولید استودیویی که برای کسب سود بیشتر با بودجۀ کم در زمانی کوتاه و با موضوعات عامه‌پسند تولید می‌شوند
زینچه‌ای که سوراخ‌های آن در برون‌خط و درون‌خط هم‌راستا نیستند
شیب خطی که به داده‌های فراوانی ـ بزرگی زمین‌لرزه‌ها برازش شده است
B-pillar, centre pillar, B-post
ستونی که در وسط خودرو بین دو در قرار دارد و سقف را بر روی رکاب نگه می‌دارد
B&D
نگاه کنید به: bondage and discipline
BA
نگاه کنید به: business analytics
Babinet compensator
وسیله‌ای برای تحلیل نور قطبیده، متشکل از دو منشور کوارتز که در کنار هم قرار می‌گیرند
Babinets principle
اصلی که بنا بر آن دو پردۀ مکمل نقش پراش‌های یکسان تولید می‌کنند
Babinsky-Frohlich syndrome
baby bed, cot
تختخواب نوزاد یا کودک با حفاظ بلند
هرنوع غذای خاص کودکان شش‌ماهه تا دوساله
کوچک‌ترین نوع پیانوی کنسرتی
baby-listening service
امکانی که از طریق آن پدرومادر می‌توانند زمانی که در خارج از اتاق مهمانخانه هستند صدای گریۀ فرزند خود را به‌وسیلۀ صدابری که در بالای تخت کودک نصب شده است بشنوند
baby-sitting service
خدماتی که در برخی از مهمان‌خانه/ هتل‌ها برای پرستاری و مراقبت از کودکان در زمان غیبت والدین عرضه می‌شود متـ . کودکیاری
← فام‌تن‌وارۀ باکتریایی
به‌کاربرید به‌جای: غلظت الکل خون
BAC map, genome fingerprint map
ردیفی منظم از همسانه‌های فاماب که نقشۀ فیزیکی ژنگان را تشکیل می‌دهد
ویژگی میوه‌ای گوشتی شبیه سته متـ . سته‌شکل bacciform
bacciferous
ویژگی گیاهی که سته تولید می‌کند
به‌کاربرید به‌جای: سته‌گون
ویژگی جانورانی که تغذیۀ آنها به‌طور عمده از سته‌هاست
مربوط به میلیزه
به شکل میلیزه
نوعی باکتری میله‌ای‌شکل که طول آن دو یا چند برابر قطر آن است
back 1
نگاه کنید به: extrados
قسمت زیرین یا پشتی جعبۀ صوتی سازهای زهی