مرتب‌سازیفروبُن‏مایه
subtonic

درجۀ هفتم در گام دیاتونیک غربی که فاصلۀ آن با اکتاو یک پرده باشد