مرتب‌سازیستارۀ کربنی
carbon star, C star

ستاره‌ای که در جوّ آن فراوانی کربن بیش از اکسیژن است