مرتب‌سازیپاک‌سازی 2
clearance, CL, drug clearance

پالایش خون از دارو یا ترکیبات دیگر از راه اندام‌هایی مانند کبد و کلیه