مرتب‌سازیترسیب کربن
carbon sequestration, C sequestration

فرایند جذب و ذخیرۀ کربن در بوم‏سازگان جنگل