واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
call block
selective call rejection
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی که در آن مسدودسازی ارتباط، با یک شماره یا گروهی از شماره‏ها برای مشترک فراهم می‏آید
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call conferencet
نگاه کنید به: conference calling
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی که کاربر با استفاده از آن، برخوانی ورودی خود را پس از برقراری ارتباط، بدون پاسخ‌گویی به شمارۀ دیگری منتقل کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call detail recorder, CDR
افزاره‌ای کمکی در مرکز تلفن داخلی که جزئیات تماس را، مانند شماره و زمان و مدت تماس، دریافت و ثبت می‌کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call duration
فاصلۀ زمانی از ابتدای برقراری تماس تا پایان آن که دست‌یابی به اطلاعات مربوط به آن در آمارگیری و تعیین ساعت اوج و نیز صورت‌حساب‌گیری به ‌کار می‌آید متـ . مدت برخوانی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call establishment
فرایند مسیردهی و اتصال تماس تلفنی یا انتقال داده‌ متـ . برقراری برخوانی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نوعی پردازش تماس که به کاربر امکان می‌دهد تماس‌های تلفنی را به‌طور خودکار به تلفن یا افزارۀ دیگری، مانند سامانۀ پست صوتی، هدایت ‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات
خدماتی که در صورت مشغول بودن خط مشترک خدمات خاص مرکز تلفن همۀ تماس‌های ورودی به آن را به‌طور خودکار به کاروَر مرکز هدایت می‌کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call forwarding busy, CFB
خدماتی که تمام برخوانی‌های ورودی مشترک را، در صورت اشغال، به شمارۀ مشخص دیگری هدایت کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی که به مشترک امکان می‌دهد تماس‌های ورودی اوقات مشخصی را به شمارۀ دیگری هدایت کند متـ . خدمات هدایت برخوانی زمان‌دار
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی برای فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی شماره‌های موجود در فهرست هدایت تماس متـ . خدمات فهرست هدایت برخوانی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call forwarding no reply
خدماتی که برخوانی‌های ورودی مشترک را، در صورت پاسخ ندادن، به شمارۀ مشخص دیگری منتقل کند
حوزه موضوعی: عمومی
خدماتی که در صورت پاسخ ندادن مشترک در مدت معین، تمام تماس‌های ورودی او را به‌طور خودکار به کاروَر مرکز هدایت می‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی بی‌پاسخ به کاروَر مرکز
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی که تماس‌های ورودی به دستگاه تلفن برون‌خط را به یکی از شماره‌های موجود در فهرست هدایت تماس پیش‌گزیدۀ مشترک هدایت می‌کند متـ . خدمات هدایت برخوانی برون‌خط
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call forwarding on not logged-in
communication forwarding on not logged-in
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی که با آن می‌توان از هدایت تماس‌های ورودی دارای پیش‌شماره‌های خاص جلوگیری کرد متـ . خدمات محدودسازی هدایت برخوانی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call forwarding unconditional
خدماتی که تمام برخوانی‌های ورودی به مشترک را به شمارۀ مشخص دیگری منتقل کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call forwarding unconditional to centrex attendant
خدماتی که به مشترک خدمات خاص مرکز تلفن امکان می‌دهد همۀ تماس‌های ورودی خود را به‌طور خودکار و بدون شرط به کاروَر مرکز هدایت کند متـ . خدمات هدایت نامشروط برخوانی به کاروَر مرکز
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی که کاربر با استفاده از آن می‏تواند برخوانی جاری را حفظ کند و در صورت تمایل دوباره آن را از سر گیرد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
ترکیبی از شمارۀ رده (classification number) و نشانۀ کتاب (book number) برای مشخص کردن جای کتاب در قفسه متـ . شمارۀ قفسهshelf number
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
call of the vote
roll-call vote
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
بوق برگشتی از سامانه‌های سودهی برای اطلاع دادن از پیشروی تماس به تماس‌گیرنده
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
امکانی در پردازش تماس که برقراری تماس تلفنی را به مجموعۀ مشخصی از شماره‌های مجاز محدود می‌کند متـ . خدمات محدودسازی برخوانی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
سازوکاری فیزیکی یا مجازی که تماس‌های خروجی یک خط را واپایش و محدود می‌کند متـ . محدودساز برخوانی
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call return
automatic callback
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
فهرستی از صحنه‌های مربوط به هریک از بازیگران و زمان‌بندی حضور آنها و همچنین گروه فنی در محل فیلم‌برداری
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
call sign
حروف و اعداد قراردادی بین‏المللی که در تماس رادیویی برای شناسایی ایستگاه ارتباطی و وسیلۀ حمل‏ونقل دریایی یا هوایی به کار می‏رود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
حافظۀ موقتی که در سامانۀ سودهی وابا برای ثبت تماس‌های درحال‌پیشرفت به کار می‌رود و تغییرات را در حافظۀ دائمی ثبت می‌کند
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
call timingly restriction
خدماتی که امکان برقراری تماس را به یک یا چند محدودۀ زمانی مشخص منحصر می‌کند و مشترک فقط در همان اوقات می‌تواند تماس بگیرد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات