واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7198
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
دریاچه‌ای، معمولاً دریاچۀ آب شیرین، که در غول‌دهانه براثر انباشت آب باران یا ذوب برف به وجود می‌آید
Caldwell 39
نگاه کنید به : Clown Face Nebula
cale-crust
نگاه کنید به : calcareous crust
calendar techniques
← روش‌های تقویمی
کوچک‌ترین واحد زمانی به‌کاررفته در زمان‌بندی پروژه
calendar year
نگاه کنید به : civil year
calendar-based methods
روش‌های تنظیم خانواده مبتنی بر پرهیز از نزدیکی محافظت‌نشده از شروع روزهای باروری در چرخۀ قاعدگی تا پایان آن متـ . فنون تقویمی calendar techniques
گاو نر یا گاو ماده‌ای که کمتر از هشت ماه سن داشته باشد
calf garter(s)
نوعی پابند که در بالای پوتین پرواز می‌بندند
calf region, regio suralis, sural region
بخش پشتی بافت نرم‌ساق
مواد استخراج‌شده از شیردان گوساله که در پنیرسازی از آنها برای تولید دلمۀ شیر استفاده می‌کنند
تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسه با دستگاه‌های استاندارد
ابزاردقیقی که مدرج شده و دقت سنجش آن تعیین شده باشد
calibrated airspeed
سرعت هوایی‏ای که به‌کمک رایانۀ پرواز، اثر خطای نصب ادوات در آن تصحیح شده است
calibration
مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیق
calibrator
دستگاه تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسۀ آن با دستگاه‌های استاندارد
صورت‌غذایی شامل اقلام صبحانه و ناهار و شام که در تمام ساعات شبانه‌روز قابل عرضه است متـ . منوی شبانه‌روزی
سحابی بزرگی در صورت فلکی برساوش که پهنای آن تقریباً سه درجه است
calipers/ callipers
ابزاری برای اندازه‏گیری ضخامت چربی زیر پوست
یکی از چهار قمر گالیله‏ای و بزرگ مشتری که کم‏نورترین آنهاست
1. اتصال دو یا چند ایستگاه از طریق شبکۀ تلفن شامل درخواست ارتباط کاربر نهایی از مرکز تلفن در ایستگاه مبدأ و همکاری سایر مراکز تلفن در برقراری ارتباط با کاربر نهایی در ایستگاه مقصد و دست‌آخر قطع ارتباط توسط یکی از طرف‌های ارتباط 2. درخواست اتصال، فارغ از اینکه ارتباط برقرار شود یا نشود 3. مکالمۀ تلفنی دو کاربر نهایی فارغ از تهمیدات فنی 4. اقدام موفق یا ناموفق برای دسترسی تلفنی به مخاطب تماس متـ . برخوانی
call accounting
سامانه‌ای رایانه‌ای که امکان رهگیری تماس‌های تلفنی خروجی مهمانان و اتاق‌های مهمان‌خانه و ثبت آنها را فراهم می‌سازد
call add-on, add-on conference
یکی از امکانات مرکز تلفن خودکار داخلی که به مشترک داخلی اجازه می‌دهد علاوه بر ارتباطی که برقرار شده، ارتباط دیگری را بدون مراجعۀ مجدد به کاروَر یا درخواست مجدد بوق آزاد برقرار کند متـ . برخوانی‌افزایی
مبادرت به تماس خواه برقرار شود خواه نشود متـ . اقدام به برخوانی
روالی امنیتی که به‌کمک آن کاربر با شماره‌گیری به سامانۀ مربوط دسترسی می‌یابد و خدماتی را درخواست می‌کند؛ سپس سامانه تماس را قطع می‌کند و با کاربر با شماره‌ای از‌پیش‌در‌نظرگرفته‌شده تماس برقرار می‌کند متـ . برگردان برخوانی
امکانی در دستگاه‏های تلفن رومیزی یا همراه که به مشترک اجازه می‏دهد از زنگ خوردن تلفن جلوگیری کند
call block
call block
خدماتی که در آن مسدودسازی ارتباط، با یک شماره یا گروهی از شماره‏ها برای مشترک فراهم می‏آید
call conferencet
نگاه کنید به : conference calling