واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2504
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
e-shopping
cybershopping
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-signature
electronic signature
حوزه موضوعی: اقتصاد، رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
نگاه کنید به: پشتیبانی الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات
e-support
نگاه کنید به: electronic support
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-tail
electronic tailing/ electronic tail
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-tailer
electronic tailer
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-tailing/ e-tail
electronic tailing/ electronic tail
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-ticket
نگاه کنید به: electronic ticket
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: بلیت الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-transaction
electronic transaction
حوزه موضوعی: اقتصاد
e-voting
نگاه کنید به: electronic voting
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: رأی‌گیری الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-wallet
electronic purse
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-waste
نگاه کنید به: electronic waste
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: پسماند الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
EA
نگاه کنید به: electronic attack
حوزه موضوعی: علوم نظامی
EA
نگاه کنید به: electronic attack
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نگاه کنید به: برآورد هزینۀ کل کار
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
Eagle
Aquila
حوزه موضوعی: نجوم‌
Eagle Nebula, M16, NGC 6611
سحابی‌ای پخشیده در صورت فلکی حَیه
حوزه موضوعی: نجوم‌
EAPE
evaporative available potential energy
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
EAPs
employee assistance programs
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
نگاه کنید به: نیاز میانگین برآوردی
حوزه موضوعی: تغذیه
ear defender
hearing protection device
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
ear marking
ear notching
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
دستگاهی برای علامت‌گذاری گوش دام متـ . نشان‌گذار 2
حوزه موضوعی: کشاورزی- علوم دامی
ear notching, ear marking
ایجاد برش یا سوراخ در گوش حیوانات برای شناسایی آنها متـ . نشان‌گذاری 2
حوزه موضوعی: کشاورزی- علوم دامی
ear protector
نگاه کنید به: گوش‌بان
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
پوسیدگی ناشی از قارچ‌های گوناگون با رنگ‌های مختلف بر روی بلال ذرت متـ . پوسیدگی بلال ذرت corn ear rot, maize ear rot
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
ear stone/ earstone, otolith
سنگی بیضوی و سخت با ساختاری کلسیمی که در کیسه‌های غشایی، مانند گوش داخلی مهره‌داران، جای دارد
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، جانور‌شناسی