واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2504
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
گونه‌ای بسپار که، در قیاس با گونه‌های متداول‌تر، راحت‌تر جریان می‌یابد
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار
easy-to-open can
easy-open can
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
ویژگی قلمه‏ای که به‌آسانی ریشه دهد
حوزه موضوعی: کشاورزی- علوم باغبانی
eating habits
food habits
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم و فنّاوری غذا
eavesdropper, Eve
شخص یا نهادی که به‌صورت غیرمجاز به داده‌های یک شبکۀ ارتباطی دسترسی می‌یابد
حوزه موضوعی: رمزشناسی، مهندسی مخابرات
eavesdropping
ورود مخفیانه به یک شبکۀ ارتباطی، اعم از صوتی یا نوشتاری، بدون ایجاد هرگونه تغییر در محتوا یا اختلال در آن
حوزه موضوعی: رمزشناسی، مهندسی مخابرات
پایین آمدن آب دریا
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک، علوم جَوّ
جریان حاصل از پایین آمدن آب دریا
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
بخشی از چرخۀ کِشَند بین فراکِشَند و فروکِشَندِ پس‌ازآن متـ . کِشَند اُفتان falling tide
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
EBBW
electron beam braze welding
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
EBCT
empty-bed contact time
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
تیره‌ای از خلنگ‌‌سانانِ درختی یا درختچه‌ای با برگ‌های متناوب و کامل و بدون گوشواره با میوۀ معمولاً آب‌دار و گاهی با پوست چرمی که در رده‌بندی کرونکوئیست 1988 در راستۀ خرمالوسانان (Ebenales) قرار دارد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
EBM
evidence-based medicine
حوزه موضوعی: علوم دارویی، مدیریت سلامت
ebulliometer, ebulliscope
دستگاهی برای جوش‌سنجی که نقطۀ جوش محلول‌ها را به‌دقت اندازه‌گیری می‌کند
حوزه موضوعی: شیمی
ebulliometry, ebullioscopy
اندازه‌گیری دقیق نقطۀ جوش یا اختلاف نقطۀ جوش محلول‌ها
حوزه موضوعی: شیمی
ebullioscopy
ebulliometry
حوزه موضوعی: شیمی
ebulliscope
ebulliometer
حوزه موضوعی: شیمی
ebullition
فرایند یا حالت جوشیدن مایع
حوزه موضوعی: شیمی
ebur dentis
dentine/ dentin
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
EBW
electron beam welding
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
EC test
electrolytic corrosion test
حوزه موضوعی: خوردگی
ECC 1
early childhood carries
حوزه موضوعی: تغذیه
ECC 2
elliptic curve cryptography
حوزه موضوعی: رمزشناسی
زاویه‌ای در نقطۀ حضیض که حاصل تقاطع قطری از دایرۀ محیطی مدار بیضوی گذرنده از جسم و خط عمود بر محور اصلی مدار بیضوی است
حوزه موضوعی: هوافضا
eccentric wear, out of round wear
رفتگی نایکنواخت قابل‌توجه در ضخامت رویه
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
پارامتری برای بیان انحراف شکل بیضوی از دایره
حوزه موضوعی: هوافضا
ecclesiastical drama
liturgical drama
حوزه موضوعی: هنرهای نمایشی
نگاه کنید به: پادکنش‌شکنی الکترونیکی
حوزه موضوعی: علوم نظامی
ویژگی غدۀ برون‌ریزی که عرق ترشح می‌کند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
هریک از انواع پوش‌چنگارهایی که غدد عرق‌ریز را درگیر می‌کنند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی