واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2504
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
e-hub
نگاه کنید به: electronic hub
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-hub, e-marketplace, e-market
نگاه کنید به: بازار الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: شکاف‌زدایی الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: اطلاعات الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: مصاحبۀ الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: باجۀ الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
e-market
نگاه کنید به: electronic hub
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-marketing
نگاه کنید به: electronic marketing
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: بازاریابی الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-marketplace
نگاه کنید به: electronic hub
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: پزشکی الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: هدایت الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-money, e-cash
نگاه کنید به: پول الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
e-newsletter, e-bulletin
نشریه‏ای ادواری که با پیام‏نگار به نشانی افراد موجود در یک فهرست فرستاده می‏شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-nose
electronic nose
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-outsourcing
electronic outsourcing
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات
e-paper
نگاه کنید به: electronic paper
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: کاغذ الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: پرداخت الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
e-payment
نگاه کنید به: electronic payment
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
e-payment system
electronic payment system
حوزه موضوعی: اقتصاد
e-postage
electronic postage
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-procurement
نگاه کنید به: electronic procurement
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: تدارکات الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-purse
electronic purse
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-reference
electronic reference
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
e-security
نگاه کنید به: electronic security
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: امنیت الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-services
نگاه کنید به: electronic services
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
نگاه کنید به: خدمات الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏