واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2504
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
earth burial
surface disposal
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
نگاه کنید به: میدان زمین‌مغناطیس
حوزه موضوعی: نجوم‌ رصدی و آشکارسازها
earth thermometer
soil thermometer
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
حرکت دوره‌ای پوستۀ زمین براثر کشش ماه یا خورشید یا هر دو
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
نگاه کنید به: تصحیح کِشَند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
Earth's gravity field
نگاه کنید به: میدان گرانی
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
earthenware
سرامیک‌‌افزاری (ceramic ware) متخلخل دارای خاک رُسی که پس از پخت رنگ روشن پیدا می‌کند
حوزه موضوعی: سرامیک
earthing up
نوعی عملیات داشت که در آن بُن بوتۀ گیاهان را با خاک می‏پوشانند
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
earthquake engineering, seismic engineering
علمی کاربردی که اثر جنبش‌های ناشی از زمین‏لرزه را بر سازه‏های ساخت بشر بررسی می‏کند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
توصیفی از الگوی تابش امواج لرزه‌ای که سوگیری و نوع لغزشِ گسل عامل را آشکار می‌سازد متـ . سازوکار کانونی focal mechanism
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
earthquake hazard
seismic hazard
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
earthquake intensity
شاخصی از ویرانگری محلی هر زمین‌لرزه در پهنه‌ای کوچک
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
میزان قدرت زمین‏لرزه یا انرژی کُرنشی آزادشده با آن، بر پایۀ مشاهدات لرزه‏نگاشتی
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
پدیده‏هایی که پیش از وقوع زمین‏لرزه رخ می‏دهند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
تخمین زمان و مکان و بزرگی زمین‌لرزۀ آینده متـ . پیش‏بینی زلزله
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
پاره‌ای از گسل که در رویداد زمین‌لرزه‌ها دست‌کم دو بار تا سطح زمین گسیخته شده باشد
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
توالی زمین‌لرزه‌های بزرگ در یک دورۀ زمانی چندساله تا چندده‌ساله در مسافت‌های چندصدکیلومتری
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
مجموعه‏ای از زمین‌لرزه‏های کوچک در گسترۀ زمانی و مکانی محدود، بدون زمین‌لرزۀ اصلی قابل‌تشخیص
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
earthquake, seism
حرکت ناگهانی پوستۀ زمین به سبب آزاد شدن انرژی جمع‏شده در امتداد گسل‌ها یا فعالیت‌های آتشفشان‌ها متـ . زلزله
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
earthwork
هر سازة باستانی به شکل پشته‌ای از خاک که کاربرد آن عموماً دفاعی بوده است
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
هرگونه خاک‌برداری یا خاک‌ریزی در عملیات راه‌سازی
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل درون‌شهری ـ جاده‌ای، حمل‏ونقل ریلی
earthy musty flavour
musty flavour
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
EARTS
en-route automated radar tracking system
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
ease of flow, flow tendency
میزان سهولت شارش یک مذاب به‌دلیل گران‌رَوی آن
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
یکی از چهار نقطۀ اصلی جهت‏یابی بر روی افق که شرق جغرافیایی را نشان می‏دهد
حوزه موضوعی: نجوم‌
east-west layout
transverse engine
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
هر بادی با مؤلفۀ شرقی، معمولاً در جریان‌ها یا گرته‏های (patterns) وسیع بادهای شرقیِ ‏مداوم
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
دامی که برای رشد نیاز به مراقبت ویژه یا غذای زیاد نداشته باشد
حوزه موضوعی: کشاورزی- علوم دامی
easy open can, easy-to-open can
نوعی قوطی کنسرو که بدون استفاده از در بازکن و با کندن و جدا کردن سر یا بخشی از سر آن به‌راحتی باز می‏شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
نوعی بسته‌بندی برای خرده‌فروشی که خریدار می‌تواند به‌آسانی آن را باز کند
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی