واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2504
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
E layer, Heaviside layer, Kennelly-Heaviside layer, E region
ناحیه‌ای از یون‌سپهر در ارتفاع 90 تا 150 کیلومتری که ازطریق بازتاب شدید امواج رادیویی با بسامد یک تا سه مگاهرتز بر ارتباطات دوربُرد اثر می‌گذارد
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
E region
E layer
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
نگاه کنید به: الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
e-
نگاه کنید به: electronic
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-banking
electronic banking
حوزه موضوعی: اقتصاد
e-bill
نگاه کنید به: electronic bill
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: صورت‌حساب الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
کتابی که به‌صورت رقمی ذخیره شده است و با افزاره‌های الکترونیکی، مانند رایانک و تلفن همراه، قابل خواندن است اختـ . رایاک
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-brokerage
نگاه کنید به: electronic brokerage
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: کارگزاری الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-bulletin
e-newsletter
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نوعی کسب‌وکار که در آن با استفاده از فنّاوری‌ها و الگوهای رایانشی اقتصاد نوین، خدمات به ‌نحو بهتری به مشتریان ارائه می‌شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-card
cybercard
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-cash
electronic money
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
نگاه کنید به: کالانمای الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: چک الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-commerce
electronic commerce
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
e-contact centre
electronic contact centre
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-contract
electronic contract
حوزه موضوعی: اقتصاد
نگاه کنید به: رونوشت الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: مؤسسۀ الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-cycling
electronic cycling
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-democracy
electronic democracy
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
هرنوع برنامۀ رژیم غذایی قابلِ‌دریافت و پیگیری ازطریق اینترنت
حوزه موضوعی: تغذیه
e-diplomacy, cyberdiplomacy, digital diplomacy, online diplomacy, virtual diplomacy
دیپلماسی مبتنی بر فنّاوری ارتباطات و فنّاوری اطلاعات
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
نگاه کنید به: اکتشاف الکترونیکی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-filing
electronic filing
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
e-government, digital government, online government, Internet-based government
استفادۀ دولت از فنّاوری اطلاعات برای مبادلۀ اطلاعات و خدمات با شهروندان و بخش خصوصی و سایر نهادها
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
e-health
electronic health
حوزه موضوعی: مدیریت سلامت
e-health, electronic health
به‌کارگیری رسانه‌های الکترونیکی برای دستیابی همۀ ذی‌نفعان اعم از افراد جامعه و ارائه‌دهندگان خدمات و سازمان‌های مالی و بیمه‌گر و سیاست‌گذاران سلامت به اطلاعات و خدمات سلامت و نیز تسهیل ارتباط میان آنها
حوزه موضوعی: مدیریت سلامت