واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2746
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
قابلیت پرواز هواپیماهای دوموتورة جدید که در آن هواپیما می‌تواند در مسافت‌های طولانی، علی‌رغم از کار افتادن یک موتور، در مدت‌زمان معینی به نزدیک‌ترین فرودگاه برسد اختـ . پَرباد ETOPS
E layer, Heaviside layer, Kennelly-Heaviside layer, E region
ناحیه‌ای از یون‌سپهر در ارتفاع 90 تا 150 کیلومتری که ازطریق بازتاب شدید امواج رادیویی با بسامد یک تا سه مگاهرتز بر ارتباطات دوربُرد اثر می‌گذارد
E region
نگاه کنید به : E layer
e-
نگاه کنید به : electronic
← الکترونیکی
e-banking
نگاه کنید به : electronic banking
e-bill
نگاه کنید به : electronic bill
← صورت‌حساب الکترونیکی
کتابی که به‌صورت رقمی ذخیره شده است و با افزاره‌های الکترونیکی، مانند رایانک و تلفن همراه، قابل خواندن است اختـ . رایاک
e-brokerage
نگاه کنید به : electronic brokerage
← کارگزاری الکترونیکی
e-bulletin
نگاه کنید به : e-newsletter
نوعی کسب‌وکار که در آن با استفاده از فنّاوری‌ها و الگوهای رایانشی اقتصاد نوین، خدمات به ‌نحو بهتری به مشتریان ارائه می‌شود
e-card
نگاه کنید به : cybercard
e-cash
نگاه کنید به : electronic money
← کالانمای الکترونیکی
← چک الکترونیکی
e-commerce
نگاه کنید به : electronic commerce
e-contact centre
e-contract
نگاه کنید به : electronic contract
← رونوشت الکترونیکی
← مؤسسۀ الکترونیکی
e-cycling
نگاه کنید به : electronic cycling
e-democracy
نگاه کنید به : electronic democracy
هرنوع برنامۀ رژیم غذایی قابلِ‌دریافت و پیگیری ازطریق اینترنت
e-diplomacy, cyberdiplomacy, digital diplomacy, online diplomacy, virtual diplomacy
دیپلماسی مبتنی بر فنّاوری ارتباطات و اطلاعات
← اکتشاف الکترونیکی
e-filing
نگاه کنید به : electronic filing
e-government, digital government, online government, Internet-based government
استفادۀ دولت از فنّاوری اطلاعات برای مبادلۀ اطلاعات و خدمات با شهروندان و بخش خصوصی و سایر نهادها
e-health
نگاه کنید به: electronic health