واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2855
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
information visualisation/ information visualization
استفاده از توانمندی‌های مفهومی و شناختی انسان برای درک بهتر اطلاعات پیچیده و انتزاعی به‌کمک بازنمودهای نگاشتاری
← درصد اثر بسامد
CDP 1
← داده‌بانی پیوسته
شیوه‏ای از بیان که در اعتراض به وحشیگری‌های جنگ جهانی اول شکل گرفت و متأثر از سبک فوتوریسم (futurism) بود و به سبک سورئالیسم (surrealism) منتهی شد
هریک از داده‌های مربوط به مفاهیم یا بازنمودهای (designations) آنها
داده‌های مرتبطی که با استفاده از فناوری‌های رایج وب به‌هم متصل می‌شوند و در وب قرار می‌گیرند
transactional data
اطلاعاتی که به‌طور مستقیم از خروجی تراکنش به دست می‌آید
داده‌ای که رایانه هنوز آن را پردازش و ترجمه نکرده است
داده‌هایی که مدیریت داده‌ها بر آنها نظارت دارد و از آنها استفاده می‌کند
داده‌های عملیاتی که جمع‌آوری و پردازش و ذخیره می‌شوند، اما به‌کار نمی‌روند
شیئی منفرد که با دیگر دست‌ساخته‌ها یا پدیدارها هیچ ارتباطی نداشته باشد
داده‌ای که اطلاعات معنایی مفیدی همراه آن باشد
← پایگاه‌داده
← پایگاه‌دادة آشیوی
← پایگاه‌دادة اطلاعات سلامت
← پایگاه‌دادة تحلیل پروتگان
sequence-tagged site database, dbSTS
دادگانی شامل توالی‌های داده‌های نقشه‌نگاری و دیگر اطلاعات مرتبط با توالی‌های نشانمند اختـ . دادگان توان dbSTS
← دادگان توالی نشانمند
پَروَنجایی شامل داده‌های مربوط به تمام وعده‌های غذایی و اقلام فروخته‌شدۀ صورت‌غذاها که در سامانۀ ثبت پول الکترونیکی (Electronic Cash Register, ECR) یا واحد فروش (Point of Sales, POS) نگهداری می‌شود متـ . دادگان منو
دادگانی که اطلاعات به‏دست‏آمده از آن با استفاده از نشر رومیزی یا فنّاوری اینترنت و با هدف تولید گزارش در اختیار عموم قرار گرفته باشد
← دادگان صورت‌غذا
نظام قضایی ویژۀ مجرمان دچار سوءمصرف مواد که فرد را ملزم می‌سازد از طرح درمانی خاصی تبعیت کند و در صورت تخطی مجازات ‌شود
[باستان‏شناسی] اطلاعات کمّی حاصل از مشاهدۀ یافته‌ها که مبنای استدلال و بحث و محاسبه قرار می‌گیرد [رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] اعداد و متن و مانند آن که می‏توان آنها را به شکل خاصی مرتب کرد تا امکان ذخیره‏سازی و پردازش آنها به‌وسیلۀ رایانه فراهم شود متـ . داده‏ها
مجموعه‏ای از نرم‏افزارها که برای گردآوری و پیرایش و تبدیل و ذخیره‏سازی داده‏ها با هدف تحلیل اطلاعات سازمان‏دهی شده باشد
data warehousing
سازمان‏دهی و استفاده از مجموعه‏ای از نرم‏افزارها برای گردآوری، پیرایش، تبدیل و ذخیره‏سازی داده‏ها با هدف تحلیل اطلاعات
data custodian
مسئول گردآوری و نگهداری داده‏ها