واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2328
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
داده‌هایی که براساس روابط بین آنها دسته‌بندی شده باشند
داده‌هایی چرخه‌ای که جهت‌ها مقادیر آنها به‌ شمار می‌آیند
مجموعه‌ای از داده‌ها دربارۀ مصرف غذا شامل اطلاعاتی در مورد اشتها و الگوهای خوردن و برآوردهایی دربارۀ دریافت رژیمی معمول
اطلاعات عددی و متنی که به قالب نگاره‌ای تبدیل شده باشد متـ . داده‌های دیداری
داده‌هایی که دریافت و در جایی دیگر به‌کار گرفته یا نمایش داده شده باشد
مجموعه‌ای از داده‌ها که براساس ویژگی‌هایشان دسته‌بندی شده باشند
داده‌هایی که از جایی به جای دیگر منتقل شده باشد
داده‌های قابل‌تفکیک به رسته‌های دوبه‌دو مجزا
داده‌های تغییرداده‌شده‌ای که برای اشخاص یا طرف‌های غیرمجاز مفهوم نباشد متـ . داده‌های رمزیده
← داده‌های رمزگذاری‌شده
private data, personal data
داده‌های متعلق به شخص حقیقی مشخص و معین
داده‌های حاصل از شمارش فراوانی وقوع پیشامدهای تصادفی
اطلاعاتی دربارۀ نمونه و محل و زمان جمع‌آوری گیاه برای نگهداری در بانک ژن
داده‌هایی که با رمزبندی به روشی خاص فضای کمتری را به خود اختصاص دهند
بخشی از پیام که حاوی داده‌هایی برای کاربر است، نه اطلاعات فرعی مانند اطلاعات سرآیند یا میدان واپایش
داده‌هایی به‌صورت کمیت‌های عددی
داده‌هایی که از منابع متفاوت و پراکنده جمع‌آوری شده باشد
مجموعه‌ای از داده‌ها که براساس کاربرد و کارکردشان دسته‌بندی شده باشد
cross-sectional data
داده‌های مربوط به واحدهای آزمودنی‌های مختلف که به‌طور هم‌زمان در یک مقطع زمانی یا در یک دورۀ زمانی خاص مشاهده شوند
اطلاعاتی که در مورد غذای دردسترس‌جامعه موجود است
داده‌هایی که به یک سامانۀ اطلاعاتی وارد شده باشد
informatics, informatique (fr.)
دانش دریافت و انتقال اطلاعات
مدیریت الکترونیکی داده‌های پزشکی و بالینی بیماران
نوعی انتزاع از جهان واقعی که در آن موقعیت داده به شکل مختصات بیان می‌شود و واحدهای پایه در آن عبارت‌اند از نقطه و خط و چندضلعی
enciphered data
داده‌ای روشن که تبدیل به رمز شده باشد و معنای آن برای گیرندۀ غیرمجاز قابل درک نباشد
نسخه‌ای از پیام یا داده که علاوه‌بر طرف‌های مجاز برای کاربران دیگر نیز مفهوم باشد
داده‌هایی با ساختار شبکه‌ای خانکی مرکب از شبکه‌های سطری و ستونی
timber 2
درخت‌هایی که می‌توان از آنها الوار تولید کرد