واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2575
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
داده‌های مربوط به جهت یا زمان که مقیاس اندازه‌گیری آنها چرخه‌ای است
حوزه موضوعی: آمار‏
داده‏هایی که تحت فرایند چکیده‏سازی قرار گرفته باشند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
اطلاعاتی در یک سامانه که در برابر دستیابی غیرمُجاز به داده‏ها و تغییر عمدی یا سهوی آنها به‏طور ناخواسته یا به دلیل خطاهای کاربری و خرابی‌های رایانه‏ای محافظت شده باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
داده‏هایی که براساس روابط بین آنها دسته‏بندی شده باشند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
داده‌هایی چرخه‌ای که جهت‌ها مقادیر آنها به‌ شمار می‌آیند
حوزه موضوعی: آمار‏
مجموعه‌ای از داده‌ها دربارۀ مصرف غذا شامل اطلاعاتی درمورد اشتها و الگوهای خوردن و برآوردهایی دربارۀ دریافت رژیمی معمول
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: داده‏های دیداری‏سازی‏شده
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
اطلاعات عددی و متنی که به قالب نگاره‏ای تبدیل شده باشد متـ . داده‏های دیداری
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
داده‏هایی که دریافت و در جایی دیگر به‏کار گرفته یا نمایش داده شده باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
مجموعه‏ای از داده‏ها که براساس ویژگی‌هایشان دسته‏بندی شده باشند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
داده‏هایی که از جایی به جای دیگر منتقل شده باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
داده‌های قابل‌تفکیک به رسته‌های دوبه‌دو مجزا
حوزه موضوعی: آمار‏
داده‌های تغییرداده‌شده‌ای که برای اشخاص یا طرف‌های غیرمجاز مفهوم نباشد متـ . داده‌های رمزیده
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
داده‌های رمزگذاری‌شده
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
microarray data, gene expression microarray data, DNA microarray data
داده‌های حاصل از فن ریزآرایه برای بررسی بیان ژن
حوزه موضوعی: آمار‏
private data, personal data
داده‏های متعلق به شخص حقیقی مشخص و معین
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
داده‌های حاصل از شمارش فراوانی وقوع پیشامدهای تصادفی
حوزه موضوعی: آمار‏
اطلاعاتی دربارۀ نمونه و محل و زمان جمع‌آوری گیاه برای نگهداری در بانک ژن
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
داده‌هایی که به‌طور طبیعی در حین اجرای فرایندهای عمدتاً رایانه‌ای و برای مقاصدی غیر از توصیف عددی ویژگی‌های یک جامعه تولید می‌شوند
حوزه موضوعی: آمار‏
داده‏هایی که با رمزبندی به روشی خاص فضای کمتری را به خود اختصاص دهند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
بخشی از پیام که حاوی داده‌هایی برای کاربر است، نه اطلاعات فرعی مانند اطلاعات سرآیند یا میدان واپایش
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات
داده‌هایی که از آنها در پردازش داده‌های اخذشده از تجهیزات استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
داده‌هایی به‌صورت کمیت‌های عددی
حوزه موضوعی: آمار‏
داده‏هایی که از منابع متفاوت و پراکنده جمع‏آوری شده باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
مجموعه‏ای از داده‏ها که براساس کاربرد و کارکردشان دسته‏بندی شده باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
داده‌هایی که برای نمایش هندسی مکان‌های موردنظر در خدمات‌دهی کدبندی مکانی به‌ کار می‌روند
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
cross-sectional data
داده‌های مربوط به واحدهای آزمودنی‌های مختلف که به‌طور هم‌زمان در یک مقطع زمانی یا در یک دورۀ زمانی خاص مشاهده شوند
حوزه موضوعی: آمار‏
اطلاعاتی که درمورد غذای دردسترس‌جامعه موجود است
حوزه موضوعی: تغذیه
نگاه کنید به: داده‏های آزمایشی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
داده‏هایی که به یک سامانۀ اطلاعاتی وارد شده باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏