واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 5044
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
هریک از حسگرهای نصب‌شده بر روی سپر عقب که با قرار دادن دنده در حالت دنده‌عقب فعال می‌شود و در صورت وجود مانع در پشت خودرو به راننده هشدار می‌دهد
phase difference
← تغییر فاز
← تحلیل احتمالاتی خطر زمین‌لرزه
projection chamber
← اتاقک جرقة تصویرگیر
push-button start, push-to-start, keyless push-button start
← سامانة روشن کردن بی‌کلید
(the) profane
هریک از اموری که ازنظر امیل دورکیم در ردیف امور قدسی قرار نگیرد
‌‌3 ’primer
← آغازگر برگشت
3d printing, additive manufacturing, AM
فرایند خلق اشیای سه‌بعدی که با آن می‌توان هر شیئی را که تصویر سه‌بعدی رقمی دارد ایجاد کرد
‌‌5 ’primer
← آغازگر رفت
85 percentile speed
سرعتی که 85 درصد خودروها برابر یا پایین‏تر از آن حرکت می‏کنند
P and I club
آن بخش از موج‌های P، ناشی از تبدیل موج P به S در میاناها یا بازتاب‌های چندباره یا پراکنش، که پس از موج‌های اول ثبت می‌شوند
P wave
نوعی موج لرزه‏ای حجمی که در آن راستای ارتعاش ذرات با راستای انتشار آن یکی است
p-effect
نگاه کنید به : propeller walk
PA
← خدمات اَبری بُن‌سازه
PAC 1
نگاه کنید به : plasma arc cutting
paceline
گروهی از دوچرخه‌سواران که نوبتی در باد یکدیگر می‌خوابند و به نوبت در جایگاه جلودار قرار می‌گیرند
بخشی از قلب که آهنگ ضربان آن را تنظیم می‏کند
pacemaker lead, pacing lead
اتصال بین قلب و منبع نیروی ضربان‌ساز مصنوعی متـ . گیرانۀ ضربان‌ساز
واقطبش آهستۀ غشاهای یاخته‌ای که ازجمله در گره سینوسی-دهلیزی قلب روی می‌دهد
pacific iron
نگاه کنید به : gooseneck 2
یکی از دو گروه اصلی سنگ‌های آذرین که وجه مشخص آن وجود سنگ‌های کلسیمی و کلسیمی ـ قلیایی است
مجموعه‏ای از گرایش‌ها و آرمان‌ها و نظرها در محکومیت جنگ و خشونت برضدِ انسان‌ها
کسی که جنگ و خشونت برضدِ انسان‌ها را محکوم می‏کند
مهار سرعت قطار از طریق کاهش نوسان دریچة هوا برای رسیدن به سرعت متوسط و زمان‌بندی برنامه
pacing lead
نگاه کنید به : pacemaker lead
Pacini's corpuscle
پایانۀ عصبی با پوشینۀ تیغه‏ای بزرگ که نسبت به فشار و ارتعاش حساس است
pack 1
نگاه کنید به : package 2