واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1488
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
OAC
نگاه کنید به : oxygen arc cutting
← گسیلۀ صوتی گوش
OAS
نگاه کنید به : oral allergy syndrome
نوعی پوش‌چنگار کوچک‌یاخته که یاخته‌های آن گرد یا دراز و کمی بزرگ‌تر از لنفوسیت‌ها هستند
OAW
نگاه کنید به : oxyacetylene welding
ویژگی بخش یا اندامی به شکل قلب در گیاهان که نقطۀ اتصالش در سمت باریک آن قرار دارد
ویژگی بخش یا اندامی به شکل دلتاوار وارونه در گیاهان که رأس آن به طرف پایین باشد
ویژگی نافه‌ای در دو چرخه به‌صورتی‌که پرچم‌های خارجی آن در مقابل گلبرگ‌ها و پرچم‌های داخلی آن در مقابل کاسبرگ‌ها قرار دارند
حالت صفحۀ اقیانوسی که بر لبۀ صفحۀ قاره‏ای رانده شده است
obducting plate
صفحۀ اقیانوسی که بر لبۀ صفحۀ قاره‏ای رانده می‏شود
رانده شدن پوستۀ اقیانوس بر روی لبۀ صفحۀ قاره‏ای
OBE
پیروی و اطاعت به‌ویژه وقتی در پاسخ به فرمان مستقیم صورت گیرد
تک‌سنگی یادمانی در مصر باستان با مقطع مربع که هرچه ارتفاع آن بیشتر می‌شود باریک‌تر می‌شود و نوک آن یک سرهِرم قرار دارد
obesitogenic
ویژگی هرنوع مادۀ غذایی که باعث افزایش وزن شود
فرایند افزایش وزن یا قابلیت یک مادۀ غذایی در بالا بردن وزن
obesity gene
ژنی که صفات مربوط به افزایش وزن را مهار می‌کند
object
چیزی که بتوان آن را درک یا تصور کرد
object 1
هر عضو یکی از دو رده‏ای که یک رسته تشکیل می‏دهند و نقشی شبیه مجموعه‏ها دارد
در نظریـۀ روانکاوی، فـرد یا شیء یا بخشی از بدن که می‌تواند وسیلۀ ارضای یک سائق باشد
در نظریۀ روانکاوی، صرف انرژی روانی بر روی موضوع‌هایی بیرون از خویشتن، مانند فردی دیگر یا هدف یا فکر یا هر نوع فعالیتی
درک کردن ثبوت شیء علی‌رغم تغییر در شرایط مشاهده
object glass
نگاه کنید به : objective 1
object language
زبان مورد مطالعه
در نظریۀ روانکاوی، عشق فرد به غیر از خودش
object marker
نوعی تابلو در کنار راه با نوارهای مورب شبرنگ که رانندگان را متوجه منتهی‏الیه سمت چپ و سمت راست می‏کند
object orientation, OO
رویکردی در طراحی و برنامه‏نویسی که در آن هر مدل داده‏ای و پردازشی به‏عنوان واحد مستقلی به نام "شیء" تعریف می‌شود
object oriented
آنچه متناسب با فنّاوری شیءگرایی، طراحی و پیاده‏سازی شده باشد
object permanence
آگاهی از تداوم حضور اشیا حتی هنگامی که مستقیماً ادراک نمی‌شوند
هر نظریۀ روانکاوانه‌ای که برای سازمان‌مندی و انگیزش شخصیت نقش محوری‌تری در پیوند با کامینه تبیین می‌کند