واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1371
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
OAC
oxygen arc cutting
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
نگاه کنید به: گسیلۀ صوتی گوش
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
oarsman
rower
حوزه موضوعی: ورزش
OAS
oral allergy syndrome
حوزه موضوعی: تغذیه
نوعی پوش‌چنگار کوچک‌یاخته که یاخته‌های آن گرد یا دراز و کمی بزرگ‌تر از لنفوسیت‌ها هستند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
OAW
oxyacetylene welding
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
ویژگی بخش یا اندامی به شکل قلب در گیاهان که نقطۀ اتصالش در سمت باریک آن قرار دارد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
ویژگی بخش یا اندامی به شکل دلتاوار وارونه در گیاهان که رأس آن به طرف پایین باشد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
ویژگی نافه‌ای در دو چرخه به‌صورتی‌که پرچم‌های خارجی آن در مقابل گلبرگ‌ها و پرچم‌های داخلی آن در مقابل کاسبرگ‌ها قرار دارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
حالت صفحۀ اقیانوسی که بر لبۀ صفحۀ قاره‏ای رانده شده است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
obducting plate
صفحۀ اقیانوسی که بر لبۀ صفحۀ قاره‏ای رانده می‏شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
رانده شدن پوستۀ اقیانوس بر روی لبۀ صفحۀ قاره‏ای
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
پیروی و اطاعت به‌ویژه وقتی در پاسخ به فرمان مستقیم صورت گیرد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
تک‌سنگی یادمانی در مصر باستان با مقطع مربع که هرچه ارتفاع آن بیشتر می‌شود باریک‌تر می‌شود و نوک آن یک سرهِرم قرار دارد
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
obesitogenic
ویژگی هرنوع مادۀ غذایی که باعث افزایش وزن شود
حوزه موضوعی: تغذیه
فرایند افزایش وزن یا قابلیت یک مادۀ غذایی در بالا بردن وزن
حوزه موضوعی: تغذیه
obesity gene
ژنی که صفات مربوط به افزایش وزن را مهار می‌کند
حوزه موضوعی: تغذیه
object 1
هر عضو یکی از دو رده‏ای که یک رسته تشکیل می‏دهند و نقشی شبیه مجموعه‏ها دارد
حوزه موضوعی: ریاضی
در نظریـۀ روانکاوی، فـرد یا شیء یا بخشی از بدن که می‌تواند وسیلۀ ارضای یک سائق باشد
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
در نظریۀ روانکاوی، صرف انرژی روانی بر روی موضوع‌هایی بیرون از خویشتن، مانند فردی دیگر یا هدف یا فکر یا هر نوع فعالیتی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
درک کردن ثبوت شیء علی‌رغم تغییر در شرایط مشاهده
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
object glass
نگاه کنید به: objective
حوزه موضوعی: فیزیک- اپتیک
object language
زبان مورد مطالعه
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
در نظریۀ روانکاوی، عشق فرد به غیر از خودش
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
object marker
نوعی تابلو در کنار راه با نوارهای مورب شبرنگ که رانندگان را متوجه منتهی‏الیه سمت چپ و سمت راست می‏کند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
object orientation, OO
رویکردی در طراحی و برنامه‏نویسی که در آن هر مدل داده‏ای و پردازشی به‏عنوان واحد مستقلی به نام "شیء" تعریف می‌شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
object oriented
آنچه متناسب با فنّاوری شیءگرایی، طراحی و پیاده‏سازی شده باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
object permanence
آگاهی از تداوم حضور اشیا حتی هنگامی که مستقیماً ادراک نمی‌شوند
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
هر نظریۀ روانکاوانه‌ای که برای سازمان‌مندی و انگیزش شخصیت نقش محوری‌تری در پیوند با کامینه تبیین می‌کند
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
سامانه‌ای شبیه به سامانة مدیریت پایگاه‌دادة رابطه‌ای، با این تفاوت که این سامانه دارای یک پایگاه‌دادة شیءگرا است و از شی‌ءها و کلا‌س‌ها (classes) و ارث‌بری (inheritance) در طرح‌واره‌های پایگاه‌داده و زبان پرس‌و‌جو پشتیبانی می‌کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏