واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1371
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
OE 2
نگاه کنید به: original equipment
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
OE tyre
original equipment tyre
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
Oedipus complex
تعارض عشق به والد ناهم‌جنس و رقابت با والد هم‌جنس در یک رابطۀ مثلثی میان کودک و پدر و مادر
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
سرده‌ای علفی از گل‌مغربیان با حدود 125 گونه که برخی یکساله و برخی دوساله و برخی دیگر چندساله هستند و بومی امریکای شمالی و جنوبی به ‌شمار میآیند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Oenotheraceae
Onagraceae
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
OFB
output feedback mode
حوزه موضوعی: رمزشناسی
OFC
oxyfuel gas cutting
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
عطری غیر از عطر طبیعی مادۀ غذایی که معمولاً براثر تغییرات نامطلوب و فساد در آن ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
رنگی غیر از رنگ طبیعی مادۀ غذایی که معمولاً براثر تغییرات نامطلوب و فساد در آن ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
طعمی غیر از طعم طبیعی مادۀ غذایی که معمولاً براثر تغییرات نامطلوب و فساد در آن ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
off hire clause
off-hire clause
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
off hire survey
off-hire survey
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
off message, off script
انحراف یک سخنگو در یک مصاحبه از پیام موردنظر سازمان یا شرکت مربوط
حوزه موضوعی: روابط‌عمومی و تبلیغات بازرگانی
بویی غیر از بوی طبیعی مادۀ غذایی که معمولاً براثر تغییرات نامطلوب و فساد در آن ایجاد می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
off script
off message
حوزه موضوعی: روابط‌عمومی و تبلیغات بازرگانی
off station
ویژگی نشان‌فرست یا شناوه یا شناوری که به دلایل مختلف در محل مشخص‌شده در نقشه قرار نداشته باشد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
زمانی که در آن فرستندة قطبش القایی قطع می‌شود و ولتاژ واپاشی در گیرنده اندازه‌گیری می‌شود
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
off-angle shot
dutch tilt shot
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
وسیله‌ای برای دنبال‌ کردن ستارۀ راهنما هنگامی که بیرون از میدان دید تلسکوپ است
حوزه موضوعی: نجوم‌ رصدی و آشکارسازها
بخش آغازین الگوی ریتمی که بر روی ضربی جز ضرب اول استوار شود
حوزه موضوعی: موسیقی
نوعی سامانۀ پادکنش که با هواگَرد حمل می‌شود و در صورت خطر حملۀ مستقیم برای پرتاب آماده می‌شود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
off-highway vehicle
off-road vehicle
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
ویژگی کشتی تحت اجاره‌ای که اجارهکننده به ‌دلیل عدم امکان استفاده از آن از پرداخت اجاره معاف میشود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
off-hire clause/ off hire clause, breakdown clause
بندی در قراردادهای اجاره که چگونگی محاسبۀ مدت‌‌زمان خارج‌ازاجاره را مشخص می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
تعداد روزهایی که کشتی در وضعیت خارج‌ازاجاره است
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
off-hire survey/ off hire survey
وارسی کشتی پس از پایان دورۀ اجاره و در زمان تحویل به مالک کشتی برای مقایسۀ وضعیت کنونی آن با وضعیت آن در زمان اجاره
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
وضعیت قطع ارتباط از رایانۀ مرکزی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
off-line processing
حالتی از پردازش که در آن خط ارتباطی بین کاربر و سامانه قطع باشد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات
ایستگاهی خارج از خط عبور که در آن وسایل حمل‏ونقل مسافران را سوار و پیاده می‏کنند، بی‏آنکه مانع عبور سایر وسایل نقلیه شوند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
off-peak hours, slack hours
ساعاتی که در آنها رفت‏وآمد وسایل نقلیه کم باشد
حوزه موضوعی: مشترک حمل‏ونقل