واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3156
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
m-commerce
mobile commerce
حوزه موضوعی: رمزشناسی، مهندسی مخابرات
M-discontinuity
Mohorovicic discontinuity
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
M-G set
motor generator
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
m-governance
mobile-governance
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
کسی که با استفاده از افزاره‏های بی‌سیم دانش یا مهارتی را یاد می‌گیرد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
m-learning, mobile learning
نوعی یادگیری با استفاده از افزاره‏های بی‌سیم
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
M-ticketing
mobile ticketing/ mobile-ticketing
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
M.S.
multiple sclerosis
حوزه موضوعی: پزشکی
M/S
mud and snow
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
M&S
mud and snow
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
M+S
mud and snow
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
M16
Eagle Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
M17
Omega Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
M20
Trifid Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
M2M communications
machine-to-machine communications
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
M33
Triangulum Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
M42
Orion Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
M57
Ring Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
M76
Little Dumbbell Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
M8
Lagoon Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
MA 1
modified atmosphere storage
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
نگاه کنید به: واپایش دسترسی رسانه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
MAC 1
major activity centre
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
MAC 2
positional cloning
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: نشانی واپایش دسترسی رسانه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: مجرای واپایش دسترسی رسانه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: قابک واپایش دسترسی رسانه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: لایۀ واپایش دسترسی رسانه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
لایه‏ای متشکل از سنگ شکستۀ درشت و ماسه که پس از کوبیده شدن به‌عنوان لایۀ تحتانی زیراساس به کار می‏رود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
macaluba
mud volcano
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی