واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3418
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
نوعی بیماری وراثتی که در آن تعداد زیادی برجستگی‌های غضروفی یا استخوانی‌ـ غضروفی بر سطح استخوان‌های دراز رشد می‌کند
رژیم لاغری ب28 روزه‌ای که مرحله‌بندی ندارد و برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند وقت کمی صرف پختن غذا کنند
200 m line,219 yd line
خطی در دویست‌متری خط پایان در دویست‌متر سرعت که در طول آن حدنصاب دوچرخه‌سواران ثبت می‌شود
m-commerce
نگاه کنید به : mobile commerce
M-discontinuity
M-G set
نگاه کنید به : motor generator
m-governance
نگاه کنید به : mobile-governance
کسی که با استفاده از افزاره‏های بی‌سیم دانش یا مهارتی را یاد می‌گیرد
m-learning, mobile learning
نوعی یادگیری با استفاده از افزاره‏های بی‌سیم
M.S.
نگاه کنید به : multiple sclerosis
M/S
نگاه کنید به : mud and snow
M&S
نگاه کنید به : mud and snow
M+S
نگاه کنید به : mud and snow
M16
نگاه کنید به : Eagle Nebula
M17
نگاه کنید به : Omega Nebula
M20
نگاه کنید به : Trifid Nebula
M2M communications
M33
نگاه کنید به : Triangulum Nebula
M33
نگاه کنید به : Triangulum Nebula
M42
نگاه کنید به : Orion Nebula
M57
نگاه کنید به : Ring Nebula
M76
نگاه کنید به : Little Dumbbell Nebula
M8
نگاه کنید به : Lagoon Nebula
MA 1
← واپایش دسترسی رسانه
← کد احراز اصالت پیام
MAC 1
نگاه کنید به : major activity centre
MAC 2
نگاه کنید به : positional cloning
← نشانی واپایش دسترسی رسانه
← مجرای واپایش دسترسی رسانه