واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3156
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
magnetic stratigraphy
paleomagnetic stratigraphy
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetic substorm
substorm
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
برداشت‍ی که برای تعیین شدت و جهت میدان مغناطیسی زمین در نقاط مشخصی از سطح زمین انجام می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
ژئوفیزیک معیار توانایی مغناطیس شدن ماده فیزیک‏ نسبت مغناطش پدیدآمده در یک ماده به شدت میدان مغناطیسی وارد بر آن
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک، فیزیک
magnetic temporal variation
هر تغییر در میدان مغناطیسی زمین که تابع زمان باشد
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
نوعی بلیت غالباً اعتباری با پوشش مغناطیسی که وارسی آن به‌وسیلۀ دستگاه صورت گیرد
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
1- آرایشی از میدان مغناطیس یرای نگهداری پلاسما یا ذرات خنثایی که دارای گشتاور مغناطیسی‌اند 2- وسیله‌ای ب ذ
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetic variation, geomagnetic variation
تغییرات زمانی و مکانی جزئی در میدان مغناطیسی زمین
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
آرایشی از میدان مغناطیسی که برای محصورسازی پلاسما در آزمایش گداخت به کار می‌رود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetic wind direction
راستایی نسبت به شمال مغناطیسی که باد از آن جهت می‌وزد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
روش آزمایشی غیرمخرب برای تشخیص ترک یا ناپیوستگی در قطعات ماشین‌کاری‌شده و ریخته‌گری‌شده
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
شاخه‏ای از فیزیک که در آن پدیده‏های مغناطیسی بررسی می‏شود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
هر پدیدۀ مربوط به میدان‌های مغناطیسی و اثر آنها بر ماده
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetization
1. فرایند تبدیل مادۀ مغناطیسی به‏آهن‏ربا 2. میزان آهن‏رباشدگی مادۀ مغناطیسی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
ویژگی هر جسم که بُردار مغناطش آن غیرصفر باشد
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetizing
ویژگی میدان یا جریانی که ماده را مغناطیده می‏کند
حوزه موضوعی: فیزیک‏
شاخه‌ای از فیزیک که در آن اثرهای میدان مغناطیسی بر پدیده‌های صوتی بررسی می‌شود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetocaloric effect
گرم و سرد شدن برگشت‌پذیر ماده‌ای فرّومغناطیسی که ناشی از تغییر مغناطش آن ماده است متـ . اثر گرمامغناطیسی thermomagnetic effect
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetoconvection
جریانی ناشی از گرما در شارۀ رسانای الکتریکی در میدان مغناطیسی اعمال‌شده
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
کیفیتی ذاتی در کانی‌ها بر پایۀ مقدار انرژی‌ای که هر اتم برای حرکت دادن مغناطش بلور از یک جهت بلورشناختی به جهت دیگر نیاز دارد
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
برهم‌کنش بین مغناطش جسم جامد و تنش‌ها و کُرنش‌های پدیدآمده در آن
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetoelasticity
ژئوفیزیک وابستگی مغناطش مادۀ فِرّومغناطیسی به کُرنش کشسان ایجادشده در ماده فیزیک‏ پدیدۀ تغییر مغناطش مادۀ فرّومغناطیسی براثر کُرنش در تغییر شکل کشسان
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک، فیزیک
magnetoelectric effect
پدیدۀ تولید میدان الکتریکی در ماده‌ای معین زمانی که در میدان مغناایستا قرار می‌گیرد
حوزه موضوعی: فیزیک‏
1. ایجاد میدان الکتریکی در ماده‌ای معین در زمانی که در میدان مغناایستا قرار می‌گیرد 2. روش تولید جریان و ولتاژ با استفاده از القای مغناطیسی
حوزه موضوعی: فیزیک‏
نگاه کنید به: مغناهیدرودینامیک
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetogasdynamics
magnetohydrodynamics
حوزه موضوعی: فیزیک‏
نگاشت پیوستۀ یک مغناطیس‌نگار
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
سنج‌افزاری برای ثبت خودکار و پیوستۀ تغییرات زمانی مؤلفه‌های مغناطیسی
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
magnetohydrodynamics, magnetogasdynamics
شاخه‌ای از فیزیک که در آن حرکت شاره‌های رسانای الکتریکی و برهم‌کنش آنها با میدان‌های مغناطیسی بررسی می‌شود متـ . مغنادینامیک شاره‌ها magnetofluiddynamics
حوزه موضوعی: فیزیک‏
magnetoionic duct
مجرایی در طول خطوط میدان زمین‌مغناطیسی که امواج رادیویی در آن منتشر می‌شوند
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک