واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2157
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
H I line
zl-centimeter line
حوزه موضوعی: نجوم‌
ابری از هیدروژن خنثی
حوزه موضوعی: نجوم‌
ابری از هیدروژن که تحت تابش فرابنفش ستاره‌های داغ اطراف یونیده شده است
حوزه موضوعی: نجوم‌
H magnitude
قدر عبوری از پالایۀ اچ
حوزه موضوعی: نجوم‌
H-block
U-engine
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
H-engine
U-engine
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
نوعی دُم که دارای دو بالۀ عمودی در دو سر بالۀ افقی است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
HA
hearing aid
حوزه موضوعی: شنوایی‌‌شناسی
نگاه کنید به: خدمات اَبری سخت‌افزار
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
محیط‌ زیست یک موجود زنده
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
habitat conservation area, HCA
محدودۀ پیوسته‌ای از یک زیستگاه که برای حفاظت و تکثیر حیات‌وحش مدیریت می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
habitat conservation plan, HCP
طرحی که بر مبنای آن بین دولت و بخش خصوصی یا کاربران برای حفاظت از یک گونۀ درمعرض‌خطر یا تهدید توافق می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
habitat diversity
گوناگونی زیستگاه‌ها در یک ناحیۀ معین
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
habitat fragmentation
تکه‌تکه شدن زیستگاه‌ها که ناشی از فعالیت‌های مدیریتی است که به تغییر منظر می‌انجامد
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
habitat loss, habitat reduction
نابودی دائمی یا تدریجی شرایط زیست‌محیطی به‌طوری‌که تداوم حیات یک اندامگان در آن امکان‌پذیر نباشد
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
ادارۀ یک محیط‌ زیست طبیعی برای پشتیبانی از حیات گیاهی و جانوری آن
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
مرتبۀ کلی یک زیستگاه برحسب ویژگی‌های کمّی یا کیفی گیاهان یا جانوران آن متـ . شاخص شایستگی suitability index
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
habitat reduction
habitat loss
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
habitat selection
انتخاب زیستگاهی مشخص از میان سایر زیستگاه‌ها توسط یک اندامگان
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
مجموعه‌ای از زیستگاه‌ها که در آنها رشد جوامع گیاهی مشابه می‌تواند به اوج برسد متـ . پوشش گیاهی بالقوه potential vegetation
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
اصطلاحی عمومی برای هر مکانی که شواهدی از فعالیت‌های زندگی روزمره در آن باشد
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
habitual dislocation
نوعی دررفتگی که فرد به‌عمد و بدون وجود نیروی خارجی به‌طور مکرر در یکی از اندام‌های خود ایجاد ‌کند
حوزه موضوعی: اَرتاپزشکی
habitual excessive drinking
مصرف زیاد و دائمی الکل به اندازه‌ای که برای سلامتی فرد یا کارکردش در جامعه خطرناک و مضر باشد
حوزه موضوعی: اعتیاد
habituation
فرایند وابسته‌ شدن روانی به ماده‌ای خاص بدون افزایش تحمل و ایجاد وابستگی جسمی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
haboob, hubbob
باد شدیدی در سودان که به توفان خاک و شن منجر می‌شود
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
HACCP
hazard analysis critical
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
دست یافتن غیرمُجاز به داده‏ها در رایانه، معمولاً به قصد تخریب یا سوءاستفاده
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
کسی که از رایانه برای دستیابی غیرمجاز به داده‏ها و معمولاً به قصد تخریب، بهره می‏گیرد؛ این واژه ابتدا به معنی کاربر جدی و مشتاق رایانه به کار می‏رفت
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
عمل استفاده از رایانه برای دستیابی غیرمجاز به داده‏ها و معمولاً به قصد تخریب یا سوءاستفاده، به‌ویژه در شبکه‏ها
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
شکستی در برخی کانی‌ها یا سنگ‌ها که در آن سطح شکستگی دندانه‏دار و تیز است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی