واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 701
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
unitary form structure, U-form structure
← ساختار کارکردی
U magnitude
قدر عبوری از پالایۀ یو
← دسترسی همه‌جاگاه
میله‌ای نعلی‌‌شکل با دو سر بدون انحنا و رزوه‌شده برای بستن مهره‌ها * کُرپی واژه‌ای ترکی به معنی پل است، به‌ویژه پلی که بر روی مرداب ساخته می‌شود
← شهر همه‌جاگاه
← رایانش همه‌جاگاه
U-engine, double bank engine, twin bank engine, double row engine, H-engine, H-block
نوعی موتور درون‌سوز که سیلندرهای آن در دو ردیف موازی به شکل نعل قرار دارند و میل‌لنگ‌های آنها با چرخ‌دنده یا زنجیر به هم متصل‌اند
نوعی جوش شیاری که به شکل لاله است
← مراقبت‌های بهداشتی همه‌جاگاه
نوعی ریل آهنی به شکل نعل
← خدمات همه‌جاگاه
U-shaped audiogram,cookie bite audiogram,scoop audiogram,bowl audiogram,V-shaped audiogram,saddle curve, dipper curve,trough curve, U-shaped curve
شنوایی‌نگاره‌ای که در آن کم‌شنوایی در بسامدهای میانه بیشتر از بسامدهای بالا و پایین است
U-shaped curve
نگاه کنید به : U-shaped audiogram
نوعی دُم که شبیه به حرف U است و در آن دُم‌های عمودی در دو سر دُم افقی قرار دارند
UAS
نگاه کنید به : enhancer
← فرایند بی‌هوازی دانه‌ای بالارو
UAV
نوعی گران‌روی‌سنج شیشه‌ای دومخزنه که در آن محلول بسپاری از مخزن زبرین یک موی‌لولۀ علامت‌گذاری‌شده به‌سوی مخزن زیرین حرکت می‌کند و با آن گران‌روی بسپار را براساس زمان تخلیۀ محلول محاسبه می‌‌کنند
ویژگی آنچه در همه جا یا در جاهای بسیار به‌طور هم‌زمان حضور دارد
دسترسی به اطلاعات در هر جا و در هر زمان با انواع افزاره‌ها اختـ . هَمادسترسی U-access
امکانی برای کاربران در ایجاد نقشه‌ها و استفاده از آنها در هر مکان و در هر زمان برای مکان‌یابی و راهیابی و انتخاب مسیر
فضای شهری نسل‌ آینده که دارای مجموعه‌ای یکپارچه‌ از خدمات همه‌جاگاه است اختـ . هَماشهر U-city
یکپارچه‌سازی کامل پردازش اطلاعات با اشیا و فعالیت‌های روزمره اختـ . هَمارایانش U-computing
ubiquitous geographical information, UBGI
اطلاعات مکانی که با تجهیزات مخابراتی به کاربران یا سامانه‌ها در هر زمان و در هر مکان ارائه می‌شود
بهبود یا حفظ سطح بهداشت با در دسترس قرار دادن شمار فراوانی از افزاره‌ها و خدمات پزشکی و درمانی در محیط به‌طوری‌که از دید بیمار پنهان باشند اختـ . هَمابهداشت U-healthcare
خدماتی که باید در هر جا و در هر زمانی که مورد‌ نیاز باشند در دسترس قرار گیرند اختـ . هَماخدمات U-service
حضور در همه ‌جا یا در جاهای بسیار به‌طور هم‌زمان
UCS diagram