واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 631
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
U magnitude
قدر عبوری از پالایۀ یو
حوزه موضوعی: نجوم‌
نگاه کنید به: دسترسی همه‌جاگاه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: شهر همه‌جاگاه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نگاه کنید به: رایانش همه‌جاگاه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
U-engine, double bank engine, twin bank engine, double row engine, H-engine, H-block
نوعی موتور درون‌سوز که سیلندرهای آن در دو ردیف موازی به شکل نعل قرار دارند و میل‌لنگ‌های آنها با چرخ‌دنده یا زنجیر به هم متصل‌اند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
نوعی جوش شیاری که به شکل لاله است
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب
نگاه کنید به: مراقبت‌های بهداشتی همه‌جاگاه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
U-process
Umklapp process
حوزه موضوعی: فیزیک‏
نوعی ریل آهنی به شکل نعل
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
نگاه کنید به: خدمات همه‌جاگاه
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نوعی دُم که شبیه به حرف U است و در آن دُم‌های عمودی در دو سر دُم افقی قرار دارند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
UAS
enhancer
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: فرایند بی‌هوازی دانه‌ای بالارو
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
UAV
unmanned aerial vehicle
حوزه موضوعی: علوم نظامی
نوعی گران‌روی‌سنج شیشه‌ای دومخزنه که در آن محلول بسپاری از مخزن زبرین یک موی‌لولۀ علامت‌گذاری‌شده به‌سوی مخزن زیرین حرکت می‌کند و با آن گران‌روی بسپار را براساس زمان تخلیۀ محلول محاسبه می‌‌کنند
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
UBGI
ubiquitous geographical information
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
ویژگی آنچه در همه جا یا در جاهای بسیار به‌طور هم‌زمان حضور دارد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
دسترسی به اطلاعات در هر جا و در هر زمان با انواع افزاره‌ها اختـ . هَمادسترسی U-access
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
امکانی برای کاربران در ایجاد نقشه‌ها و استفاده از آنها در هر مکان و در هر زمان برای مکان‌یابی و راهیابی و انتخاب مسیر
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
فضای شهری نسل‌ آینده که دارای مجموعه‌ای یکپارچه‌ از خدمات همه‌جاگاه است اختـ . هَماشهر U-city
حوزه موضوعی: رمزشناسی، مهندسی مخابرات
ارسال جریان پیوستۀ داده‏های تصادفی به شبکه، در نتیجۀ برخی خرابی‌ها
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
ubiquitous geographical information, UBGI
اطلاعات مکانی که با تجهیزات مخابراتی به کاربران یا سامانه‌ها در هر زمان و در هر مکان ارائه می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
بهبود یا حفظ سطح بهداشت با در دسترس قرار دادن شمار فراوانی از افزاره‌ها و خدمات پزشکی و درمانی در محیط به‌طوری‌که از دید بیمار پنهان باشند اختـ . هَمابهداشت U-healthcare
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
خدماتی که باید در هر جا و در هر زمانی که مورد‌ نیاز باشند در دسترس قرار گیرند اختـ . هَماخدمات U-service
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
حضور در همه ‌جا یا در جاهای بسیار به‌طور هم‌زمان
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
UCC
transitional cell carcinoma
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
UCH  region
ultra-compact H II region
حوزه موضوعی: نجوم‌
UCS diagram
uniform chromaticity-scale diagram
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
UDLC
universal digital loop carrier
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
قرارداد بستک کاربر
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات