واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7198
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
vapour concentration
نگاه کنید به : absolute humidity
vapour density
نگاه کنید به : water vapour density
variable density yield table
variable density yield table
variable pitch propeller 1
variable propeller 1
variable propeller 2
variable-density wind tunnel
variant 2
نگاه کنید به : variation 2
variation order
نگاه کنید به : change order
variational calculus
نگاه کنید به : calculus of variations
variety meats
نگاه کنید به : offal
variometer
VAS
نگاه کنید به : value-added service
VAS
نگاه کنید به : value-added service
vasalgia
نگاه کنید به : angialgia
vascular tumor
نگاه کنید به : angioma
vasculogenesis
نگاه کنید به : angiogenesis
vasodilative
نگاه کنید به : vasodilator
vasofactive
نگاه کنید به : angioblast
vasofactive
نگاه کنید به : angioblast
vasoformative cell
نگاه کنید به : angioblast
vasoformative cell
نگاه کنید به : angioblast
vasomotor headache
نگاه کنید به : migrainous neuralgia
VD
نگاه کنید به : on-change
Vd
نگاه کنید به : volume of distribution
Vd
نگاه کنید به : volume of distribution