واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
cystadenoma, adenocystoma
تودغده‌ای متشکل از توده‌های کیسه‌ای که با یاخته‌های پوششی مفروش شده‌اند و حاوی مواد ترشحی هستند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
cystic basal cell carcinoma
alveolar basal cell carcinoma
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
تارتودی که در آن زوال کیسه‌ای رخ می‌دهد
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
cystocele, vesicocele
افتادگی قدامی مثانه براثر ضعف یا کشش بافت‌های پشتیبان بین مثانه و جدار زهراه که باعث می‌شود مثانه به سمت زهراه برجستگی پیدا کند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی، علوم سلامت
cystoparalysis
cystoplegia
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
cystoplegia, cystoparalysis
فلج ماهیچه‌های دیوارۀ مثانه
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
cytaster
aster
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
ماده‌ای که از آن برای از بین بردن یاخته‌ها استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
cytogenetic map
chromosome map
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
cytohistologic diagnosis
cytologic diagnosis
حوزه موضوعی: پزشکی
تغییراتی که در جریان تقسیم یاخته‏ای در درون‏یاخته رخ می‏دهد
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
cytologic diagnosis, cytohistologic diagnosis
تشخیص با استفاده از آزمایش‌های یاخته‌شناختی
حوزه موضوعی: پزشکی
cytometer, cell counter
ابزاری برای سنجش یاخته‌ها متـ . یاخته‌شمار
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
شمارش یا سنجش یاخته‌های معلق در فاز مایع متـ . یاخته‌شماری
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی
cytopathic effect, CPE
اثر ناشی از تغییر یا نابهنجاری یاخته‌ها در نتیجۀ عفونت ویروسی
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
بخشی از درون‏یاخته که بین غشا و هسته یا مواد هسته‏ای قرار دارد و از دو بخش سیتوسل (cytosol) و اندامک‌های درون‏یاخته‏ای تشکیل شده است
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
وراثت‌ برون‌هسته‌ای
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
cytoplasmic, cytoplasmically
مربوط به میان‏یاخته
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
cytoplasmically
cytoplasmic
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
انسداد مویرگ‌ها براثر کند شدن حرکت گویچه‌های خون و انباشت آنها در مراحل اولیۀ التهاب
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
توقف رشد و تکثیر یاخته‌ها
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
ویژگی آنچه رشد و تکثیر یاخته‌ها را متوقف می‌کند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
عاملی که رشد و تکثیر یاخته را متوقف می‌کند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
زهرابه‌ای که بر روی یاخته‌های یک اندام خاص اثر سمی ویژه دارد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی