واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
cyberchat
گفت‌وگوی چند نفر با یکدیگر ازطریق یک وبگاه برخط
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
وبگاهی برخط که در آن محلی برای گروه شرکت‌کنندگان فراهم می‌شود تا با یکدیگر صحبت کنند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cyberchondriac
کاربری که همواره فکر می‌کند رایانه‌اش ایراد دارد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cybercitizen
شهروند اینترنتی یا عضوی از جامعۀ رایانه‌ای متـ . نت‌وند netizen
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
جُرمی که با استفاده از رایانه یا شبکۀ اینترنتی انجام می‌شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
فردی که با استفاده از رایانه یا شبکۀ اینترنتی جُرمی را مرتکب می‌شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
فرهنگی که تحت تأثیر شبکه‌های رایانه‌ای در حوزۀ ارتباطات و سرگرمی‌ها و کسب‌وکار شکل گرفته است
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cyberdiplomacy
e-diplomacy
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
بررسی و ثبت فرهنگ گروه‌های مجازی‌ای که در اینترنت تشکیل می‌‌شوند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نوعی فعالیت مجرمانۀ رایانه‌ای که در آن رخنه‌گر یا قفل‌شکن وبگاه یا رایانۀ مرکزی یک سازمان را به‌طور مرتب مورد حمله قرار می‌دهد و برای توقف حملات خود درخواست پول می‌کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
رخنه‌گر با قفل‌شکن که وبگاه یا رایانۀ مرکزی یک سازمان را به‌طور مرتب مورد حمله قرار می‌دهد و برای توقف حملات خود درخواست پول می‌کند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cyberforensics, computer forensics
جمع‌آوری و پردازش اطلاعات با رایانه برای ارائه به دادگاه
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
دستکشی دارای تعدادی حسگر برای تهیۀ تصویری سه‌بعدی از تمامی حرکات دست
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
دنیایی تخیلی که کاربران بازی‌های رایانه‌ای برای خود به وجود می‌آورند و در آن نقش‌هایی بر ‌عهده می‌گیرند
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cybermetrics
بررسی کمّی ساخت و کاربرد فنّاوری‌ها و ساختارها و منابع اطلاعاتی در سراسر فضای مجازی، بر پایۀ رویکردهای کتاب‌سنجشی و اطلاع‌سنجشی
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
cybermoney
electronic money
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
1. فردی که با گردش در اینترنت واقعیت مَجازی را تجربه می‌کند 2. فردی که در اینترنت به اکتشاف می‌پردازد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
مربوط به رایانیک
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
CYBernetic ORGanism
cyborg
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
فردی که در دانش رایانیک تخصص دارد متـ . رایانیک‌شناس
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
مطالعۀ تطبیقی سازوکارهای ناظر بر واپایش و قاعده‌مندسازی در انسان و ماشین برای درک شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها متـ . رایانیک
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نظامی هماهنگ از ساختارها و کارکردهای ثابت و متغیر یاختۀ زنده
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
مطالعۀ علمی رایاختمان شامل دانش‌های ژنگان‌شناسی و رونوشتگان‌شناسی و پروتگان‌شناسی و دگرگشتگان‌شناسی (metabolomics)
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
شیوه‌ای در کشورداری‌ یا سیاست‌گذاری که در آن اطلاعات و شبکه‌های جهانی اطلاعات منبع اصلی قدرت به‌ شمار می‌آیند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
هراس از رایانه
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
استفاده از اینترنت برای اعتراض به دستمزد و شرایط کار و محصولات نامطلوب و سیاست‌های زیست‌محیطی یک سازمان
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
مؤسسه‌ای که اساس آن بر وِب استوار است
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
تحولات بزرگی که در نتیجۀ کاربرد رایانه در تمامی امور زندگی انسان‌ها پدید آمده است
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
شاخه‌ای از فنّاوری امنیت اطلاعات در حوزۀ رایانه که دامنۀ وسیعی از عملیات از قبیل حفاظت از اطلاعات در برابر سرقت یا پاک‌ شدن اطلاعات را در بر می‌گیرد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cybershopping, e-shopping
خرید ازطریق اینترنت
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏