واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2918
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
← شعلة کربن‌ده
← آهنگ افزایش دما
هر پدیده یا فرایندی اجتماعی که مربوط به روستا و مناطق غیرشهری و غیرعشایری باشد
← تحقیق و توسعه
R magnitude
قدر عبوری از پالایۀ آر
R wave
نگاه کنید به : Rayleigh wave
← رگۀ بازگردان باروری
← سامانۀ دگربُرش ویژه
R-nav
نگاه کنید به : area navigation
نوعی انتخاب طبیعی که در آن گونه‌هایی که بالاترین نرخ زادآوری را دارند، در زیستگاه‌های متغیر استقرار می‌یابند
راهبردی برای بقا که در آن گونه‌های دارای نرخ تولیدمثل بالا برای زیستن در یک زیستگاه متغیر سازگار می‌شوند
← تقاضانامة تحقیق و توسعه
← کارراهة تحقیق و توسعه
← مشارکت در تحقیق و توسعه
← همکاری در تحقیق و توسعه
R&D professional
← دانشفر تحقیق و توسعه
RA
نگاه کنید به : reactive armour
rabbet piece
نگاه کنید به : keel batten
rabbet plank
نگاه کنید به : keel batten
تراشیدن نهشته‌های باستانی معمولاً با لبۀ ‌تیز کمچه برای نمایان ‌شدن تفاوت رنگ و لکه‌ها و آثار جزئی حاصل از فعالیت‌های انسان
رقابتی سرعتی که شرکت‌کنندگان در آن یا به‌صورت مستقیم به رقابت در برابر هم می‌پردازند یا سعی می‌کنند تا در کوتاه‌‌ترین زمان، با سرعت نسبی بیشتر، مسیر مسابقه را طی کنند
race 2
[باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی] برمبنای باوری که امروزه پژوهش‌های ژن‌شناختی آن را به‌کلی مردود می‌داند، تقسیم‌بندی هریک از گروه‌های بزرگ انسان‌ها براساس تفاوت‌های محسوس جسمانی، مانند رنگ پوست [باستان‌شناسی، زیست‏شناسی] هریک از گروه‌های درون‏گونه‏ای که براساس ویژگی‌های جغرافیایی یا کاراندام‏شناختی یا بوم‏شناختی قابل تفکیک هستند
میل‌بادامکی که منحنی بادامک آن را برای افزایش توان موتور تغییر داده‌اند
race-fixing
نگاه کنید به : match-fixing
گل‌آذینی نامحدود با محور منفرد با گل‌های دُمگل‌دار (pedicellate)
مخلوط هم‌مول و نافعال نوری از دو قرینه‌پار
racemization
فرایندی که در آن یکی از شکل‌های فعال نوری ماده به مخلوط ناگردان تبدیل می‌شود
ویژگی گل‌آذینی به ‌شکل خوشه
فرد یا وسیله‌ای که در مسابقۀ سرعتی شرکت می‌کند یا شرکت داده می‌شود