واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 5385
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
نوعی تثبیت‌گر سرعت که با هدف حفظ فاصلة ایمن از وسیلة نقلیة جلویی یا موانع موجود در مسیر خودرو، سرعت اراده‌شده توسط راننده را به‌طور موقت تغییر می‌دهد
تودۀ بد‌خیم کندرشدی که حاوی یاخته‌های انگوره‌‌ای با چیدمانی غده‌مانند است متـ . غده‌پوش‌چنگار انگوره‌ای
-algebra,sigma algebra
فرمول‌دار
a cappella, cappella
موسیقی آوازی بدون همراهی ساز که تا قرن شانزدهم در اروپا بسیار رایج بوده است
à la carte menu, à la carte

فهرستی از غذاهای متنوع همراه با قیمت که مشتری حق انتخاب از میان آنها را دارد متـ . منوی انتخابی


a posteriori
ویژگی گزاره یا مفهوم یا استدلالی که برای توجیه نیازمند رجوع به تجربه باشد
a posteriori density
نگاه کنید به : posterior density
a posteriori distribution
نگاه کنید به : posterior distribution
a posteriori probability
نگاه کنید به : posterior probability
ویژگی گزاره یا مفهوم یا استدلالی که بدون رجوع به تجربه توجیه‌‌پذیر باشد
a priori density
نگاه کنید به : prior density
a priori distribution
نگاه کنید به : prior distribution
a priori probability
نگاه کنید به : prior probability
زینچه‌ای که سوراخ‌های آن در برون‌خط و درون‌خط هم‌راستا هستند
A wave
نگاه کنید به : continuous wave
رده‌ای کمیاب از سیارک‌ها که هم بازتاب نسبی تقریباً زیادی دارند و هم دارای طیفی به‌شدت مایل‌به‌سرخ با طولِ‌موج‌های کمتر از 0/7 میکرومتر هستند
A-cockbill, anchor A-cockbill, cockbill
در نیمکرۀ شمالی، لنگر سینۀ چپ کشتی که به دلیل وزش و جهت بادها بیشترین کاربری را دارد
A-end of car
سمت مخالف ته واگن
دو تیرک چوبی یا فلزی که رأس آنها به هم متصل شده و در میانۀ آنها تیرکی موازی با زمین به بدنۀ دو تیرک اصلی وصل شده و به شکل حرف A درآمده است
← سامانة موقعیت‌یاب جهانی یاری‌شده
رگه‏ای با میان‏یاختۀ نرعقیم و بدون دگره‏های بازگردان باروری که از آن در تولید بذر دورگه به‌عنوان والد مادری استفاده می‌کنند
A-pillar, A-post, windshield pillar, windscreen pillar
ستونی که قاب شیشۀ جلو به آن متصل است و در نگهداری سقف نقش دارد
A-post
نگاه کنید به : A-pillar
A-type section
مدل زمین سه‌لایه‌ای که در آن مقاومت‌ویژة الکتریکی با عمق افزایش می‌یابد
A-V extrasystole
نگاه کنید به : nodal extrasystole
a.c. system
← الکلی‌های گمنام
aa lava
نگاه کنید به : block lava
← صوت‌کدگذاری پیشرفته