واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 5040
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
a cappella, cappella
موسیقی آوازی بدون همراهی ساز که تا قرن شانزدهم در اروپا بسیار رایج بوده است
حوزه موضوعی: موسیقی
a posteriori
ویژگی گزاره یا مفهوم یا استدلالی که برای توجیه نیازمند رجوع به تجربه باشد
حوزه موضوعی: فلسفه
a posteriori density
posterior density
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
a posteriori distribution
posterior distribution
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
a posteriori probability
posterior probability
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
ویژگی گزاره یا مفهوم یا استدلالی که بدون رجوع به تجربه توجیه‌‌پذیر باشد
حوزه موضوعی: فلسفه
a priori density
prior density
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
a priori distribution
prior distribution
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
a priori probability
prior probability
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
زینچه‌ای که سوراخ‌های آن در برون‌خط و درون‌خط هم‌راستا هستند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
رده‌ای کمیاب از سیارک‌ها که هم بازتاب نسبی تقریباً زیادی دارند و هم دارای طیفی به‌شدت مایل‌به‌سرخ با طولِ‌موج‌های کمتر از 0/7 میکرومتر هستند
حوزه موضوعی: نجوم‌
A-cockbill, anchor A-cockbill, cockbill
در نیمکرۀ شمالی، لنگر سینۀ چپ کشتی که به دلیل وزش و جهت بادها بیشترین کاربری را دارد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
دو تیرک چوبی یا فلزی که رأس آنها به هم متصل شده و در میانۀ آنها تیرکی موازی با زمین به بدنۀ دو تیرک اصلی وصل شده و به شکل حرف A درآمده است
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نگاه کنید به: سامانة موقعیت‌یاب جهانی یاری‌شده
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
رگه‏ای با میان‏یاختۀ نرعقیم و بدون دگره‏های بازگردان باروری که از آن در تولید بذر دورگه به‌عنوان والد مادری استفاده می‌کنند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
A-pillar, A-post, windshield pillar, windscreen pillar
ستونی که قاب شیشۀ جلو به آن متصل است و در نگهداری سقف نقش دارد
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
A-post
A-pillar
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
A-V extrasystole
nodal extrasystole
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
a.c. system
alternating current system
حوزه موضوعی: مهندسی برق
نگاه کنید به: الکلی‌های گمنام
حوزه موضوعی: اعتیاد، روان‏شناسی
aa lava
block lava
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
نگاه کنید به: صوت‌کدگذاری پیشرفته
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
AADS
account authority digital signature
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
AAL 1
anterior axillary line
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
AAL 2
anticipatory action learning
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
AARA
air-to-air refuelling area
حوزه موضوعی: علوم نظامی
ab initio calculation, ab initio computation
محاسبۀ شکل هندسی یک مولکول تنها با استفاده از ترکیب‏بندی و ساختار مولکولی که از حل معادلۀ شرودینگر برای یک مولکول معین به دست می‏آید
حوزه موضوعی: شیمی
ab initio computation
ab initio calculation
حوزه موضوعی: شیمی
abacus
springer 2
حوزه موضوعی: معماری و شهرسازی
abaft the beam, before the beam
سمت یا جهتی بین ورگه و پاشنۀ کشتی
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی