مرتب‌سازیاحتمال پیشینی
prior probability, a priori probability

احتمال درنظرگرفته‏شده برای پیشامدی بر پایۀ باورها و اطلاعات پیشین بدون استفاده از داده‏های تجربی