واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2346
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
I magnitude
قدر عبوری از پالایۀ آی
حوزه موضوعی: نجوم‌
I-head engine
pushrod engine
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
گشتی که در آن گردشگر، پیش از بازدید حضوری یا در حین بازدید، با مراجعه به وبگاهی در اینترنت گشت شنیداری مورد علاقۀ خود را بارگیری (download) می‌کند
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
I.B.W
ideal body weight
حوزه موضوعی: تغذیه
I&R
information & referal
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
نگاه کنید به: خدمات اَبری زیرساخت
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
IAC
international analysis code
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
IAFI systeym
integrated automated
حوزه موضوعی: علوم نظامی
IAM
integrated area management
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
IANS
integrated alarm notification system
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
سوءتغذیۀ ناشی از دریافت بیش‌ازحد یا ناقص یک یا چند مادۀ مُغَذی که در نتیجۀ بی‌دقتی یا ضعف عملکرد کارکنان درمانی رخ می‌دهد
حوزه موضوعی: تغذیه
IB
information behaviour
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
نگاه کنید به: گُنجایة واسط فله‌ای
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
IBC tote
intermediate bulk container
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
IBD
inflammatory bowel diseases
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
IBD
inflammatory bowel diseases
حوزه موضوعی: تغذیه
IBS
irritable bowel syndrome
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
IBS
irritable bowel syndrome
حوزه موضوعی: تغذیه
رژیم غذایی با هدف بهبود یا تسکین عوارض نشانگان رودۀ تحریک‌پذیر
حوزه موضوعی: تغذیه، علوم پایۀ پزشکی
IC 2220
Toby Jug Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
IC 5146
Cocoon Nebula
حوزه موضوعی: نجوم‌
ICBM
intercontinental ballistic missile
حوزه موضوعی: علوم نظامی
ICDL
international computer driving licence
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
ice
شکل جامد و بلوری آب در جَوّ به‌صورت بلورهای برف و تگرگ و گویچه‌یخ
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
فرایندی که در آن لایه‌ای از یخ بر روی اجسام جامدی که در معرضِ بارش یخ‌زن یا مه اَبَرسرد یا قطرک‌های اَبر قرار دارند تشکیل می‌شود
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
بازه‌ای گسترده در دوره‌های زمین‌شناسی که در طی آن ورقه‌های حجیمی از یخ در بخش‌های زیادی از زمین تشکیل شد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
لنگری که برای بستن شناور در آب‌های یخ‏بسته به کار می‌رود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
نواری طولانی از تخته‌یخ‌های (ice floes) موازی با لبۀ یخ‌تود اصلی و جدا از آن
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
ice bay, ice bight
تورفتگی خلیج‌گونه در لبۀ تخته‌یخ (ice floe) یا رَف‌یخ بزرگ
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
ice bight
ice bay
حوزه موضوعی: علوم جَوّ