واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3088
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
fuse pin, fuse bolt
اتصال ضعیف مکانیکی در نقطۀ پُرتنش سازه مانند موتور و ارابۀ فرود
صفحه‌ای که در مفصل سازۀ پایۀ علائم نصب می‌شود و هرچند در برابر نیروی باد مقاوم است، در هنگام برخورد وسیلۀ نقلیه با پایه در هم می‌شکند تا از شدت تصادف کاسته شود
دیرگدازی که در حالتِ مذاب در قالب ریخته و شکل داده می‌شود
پودری دانه‌ای که، با ذوب و انجماد اجزای آمیختۀ آن و اعمال سایر فرایندها، اندازۀ دلخواه آن به دست می‌آید
fused protein
نگاه کنید به : fusion protein
fuselage
بخش اصلی پیکر هواگَرد به‌جز بال‌ها و دم و مخروط دماغه
fuselage dorsal fin
نگاه کنید به : dorsal fin
fuselage strake
نگاه کنید به : strake
قابلیت مایع شدن جسم جامد براثر گرما متـ . ذوب‌پذیری
آلیاژی فلزی که به‌‌آسانی و عموماً زیر دمای 100 درجه ذوب می‌شود و در دمای نسبتاً پایین شکل‌پذیری خوبی دارد
قطعه‌ای با مقاومت اندک که براثر ذوب ‌شدن و قطع مدار، در برابر جریان‌های ناگهانی از وسیلۀ الکتریکی حفاظت می‌کند
ویژگی بخش یا اندامی بیضی‌وار و باریک با دو سر کشیده در گیاهان
یاخته‌هایی کمابیش طویل در بُن‌لاد آوندی که به اجزای محوری یا طولی سامانۀ چوب و آبکش پسین، مانند عناصر آوندی، نایدیس‌ها و عناصر لولۀ آبکش‍ی و نیز پیش‌آغازه‌های اشعه تبدیل می‌شوند
اتصال دو یا چند بخش یا اندام گیاه به یکدیگر
واکنشی هسته‏ای که در آن هسته‏های سبک به هم می‏پیوندند و هستۀ سنگین‏تری را تشکیل می‏دهند متـ . گداخت
fusion arthrodesis
نگاه کنید به : arthrodesis
← گرمایش آلفایی
fusion line
← میانای جوش
نیروگاهی که اگر ساخته شود، می‌توان در آن از گداخت هسته‏های دو عنصر سبک و تبدیل ‏آنها به یک عنصر سنگین انرژی آزاد کرد
fusion protein, fused protein
← پروتئین آمیژه‌ای
منطقه‌ای از فلز پایه که در سطح جوش ذوب می‌شود متـ . گدازگاه
زبانی که هر واژۀ آن می‌تواند نشان‌دهندۀ مفهوم چندین تکواژ باشد متـ . زبان تصریفی inflecting lanugage
future discounting, discounting the future
دیدگاهی که بر پایۀ آن آینده ارزش چندانی ندارد و حال را باید غنیمت شمرد
روایتی تاریخی که زنجیره‌ای از رویدادها و روندها را دربارۀ آینده‌ای خاص بیان می‌کند
future landscape, landscape 2
بیانی استعاری برای توصیف آیندۀ نزدیک
توصیف مقاصد آینده‌پژوهی در تدوین آیندۀ پیش ‌رو متـ . نقشۀ آینده
future value, FV
ارزش یک سرمایه‌گذاری با نرخ ثابت بازدهی در یک زمان مشخص در آینده
Futures
نگاه کنید به : Futures Tournaments
اوضاع و تحولات و رویدادهای ممکن پس از زمان حال برای پدیده‌ای خاص
← مسابقات آتیه‌داران