واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3270
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
tail fin
نگاه کنید به : fin
tail fin
نگاه کنید به : fin
وضعیتی که در آن دماغۀ هواگَرد تمایل به چرخیدن به سمت بالا دارد
tail lamp
نگاه کنید به : tail light
tail lamp
نگاه کنید به : tail light
tail landing gear
نگاه کنید به : tail wheel
محفظه‌ای فلزی که به حفرۀ مخصوص چراغ عقب جوش می‌شود و مجموعۀ چراغ عقب داخل آن قرار می‌گیرد
tail light panel
نگاه کنید به : tail-light panel
tail light surround, rear light surround
قاب تزیینی که در برخی از خودروها دور چراغ عقب نصب می‌شود
tail light, rear light, tail lamp
چراغ قرمز هشداردهنده در عقب خودرو
نشانی بر روی دُم هواپیما که نمایانگر شرکت به‌کارگیرندۀ آن است
هویت هواگَرد که بر روی دُم عمودی و بدنه به‌صورت عدد درج می‌شود
tail of voltage impulse
بخشی از ضربۀ ولتاژ که پس از قله روی می‌دهد
tail piece
نگاه کنید به : tail-piece
tail shaft
نگاه کنید به : propeller shaft
بخشی از سازۀ دُم هواگَرد که برای کاهش شدت ضربات ناخواسته، در صورت برخورد با زمین، طراحی شده است
tail spar
نگاه کنید به : tail tree
tail spar
نگاه کنید به : tail tree
هم‌بافی که در آن رشته‌های طناب‌های الیافی به رشته‌های بافه‌های سیمی متصل می‌شود
برخورد دُم هواپیما با زمین در هنگام برخاست
tail tree, tail spar
دکل درختی یا دکلی که انتهای سیم‌نقاله به آن وصل میشود
tail water
رَواناب آبیاری که از انتهای مزرعه خارج می‌شود
هواگَردی که به ‌جای چرخ دماغه دارای چرخ دُم است
tail wheel landing gear, conventional landing gear
ارابۀ فرودی که چرخ‌های اصلی چپ و راست و جلوی در مرکز ثقل هواگَرد و چرخ دُم در انتهای آن است
tail wheel, tail landing gear
چرخی که در انتهای بدنه و عقب‌تر از ارابۀ فرود اصلی قرار دارد و دُم را بر روی زمین نگه می‌دارد
ویژگی مربوط به تعادل هواگَرد که در آن گرانیگاه عقب‏تر از حد مجاز است
tail-light panel/ tail light panel, rear panel, back panel
بخشی از بدنۀ خودرو در زیر درِ صندوق عقب که حفرۀ مخصوص چراغ عقب در آن تعبیه می‌شود و در برخی از خودروها پلاک معمولاً بر روی آن نصب می‌شود
tail-piece/ tail piece
قطعه‏ای قابل‌تنظیم که به عقبِ برگردان بسته می‌شود تا در هنگام شخم خاک بهتر برگردانده و فشرده شود متـ . دنبالۀ برگردان mouldboard extension
پوشش آئرودینامیکی مخروطی‌شکل که بر روی انتهای بدنۀ هواگَرد و به‌ویژه سامانۀ خروجی موتور جت نصب می‌شود
taileron, rolling tailplane, differential tailplane
یکی از دو صفحۀ دُم افقی که در صورت عملکرد یکسان با صفحۀ دیگر نقش سکان افقی را ایفا می‌کند و در صورت عملکرد متفاوت نقش شهپر را ایفا می‌کند