واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3064
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
tyre size markings
tyre marking
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
افزاره‌ای برای باز کردن طوقه‌های تایر به‌منظور بازدید و معمولاً تعمیر آن
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
tyre uniformity,TU 2, uniformity
یکنواختی توزیع نیروهای جانبی و شعاعی در تایر درحال‌چرخش
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- تایر
tyre/ tire
قطعه‌ای لاستیکی که بر روی چرخ وسیلۀ نقلیه سوار میشود به‌نحوی‌که با سطح زمین همواره در تماس است و با کاستن از شدت ضربات ناشی از عوارض جاده و تحمل بار واردشده، حرکت چرخ و جابه‌جایی وسیلۀ نقلیه را بسیار آسان می‌کند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو، مهندسی بسپار- تایر