واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6668
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
افزایش حجم و قطر مجرای مرکزی نخاع
قطعه‌ای هلالی‌شکل که، با حرکت دادن دنده‌چنگکی، یکی از چرخ‌دنده‌های متحرک را بر روی محور خروجی جعبه‌دنده قفل می‌کند و این محور را به حرکت درمی‌آورد
جعبه‌دنده‌ای که در آن با اقدام راننده به تعویض دنده، کلاچ‌گیری به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد
secretary of embassy
← دبیر
افزاره‌ای که با تحلیل محیط یا شیء واقعی، در مورد شکل و ظاهر آن داده گردآوری می‌کند
S wave
نوعی موج لرزه‏ای حجمی که در آن راستای ارتعاش ذرات بر راستای انتشار عمود است
منحنی‌ای که هزینه‌ها و نفرـ ساعت‌ها دیگر مقادیر را به‌صورت تجمیعی برحسب زمان نمایش می‌دهد
S-structure
سطحی نحوی در نظریۀ حاکمیت و مرجع‏گزینی که درونداد صورت آوایی و صورت منطقی قرار می‌گیرد
SA 1
نگاه کنید به : salvage association
SA 2
نگاه کنید به : security association
← معتادان جنسی گمنام
← خدمات اَبری نرم‌افزار
saber fencing
نگاه کنید به : sabre fencing
شمشیری سبک با تیغة مثلثی تخت و نوک کند که دکمة فشار ندارد و امتیازات در صورتی ثبت می‌شود که شمشیر با پهلو و نوک تیغه و در محدودة امتیازی بالاتنه، شامل تنه و دست‌ها و سر وارد شود
اقداماتی با هدف آسیب رساندن به توان دفاع ملی یک کشور
کسی که اقدام به خرابکاری می‌کند
sabre fencing, sabre1/saber1, sabre fighting
یکی از رشته‌های شمشیربازی که با شمشیر یا اسلحة زِبَرتن انجام می‌شود و محدودة هدف آن بالاتنه، شامل تنه و دست‌ها و سر، است و سامانة امتیازدهی الکترونیکی تنها ضرباتی را که با پهلو و نوک تیغه وارد شود ثبت می‌کند
sabre fighting
نگاه کنید به : sabre fencing
sabre1/saber1
نگاه کنید به : sabre fencing
1. مرد شمشیربازی که در رشتة زبرتن شمشیر می‌زند 2. شمشیربازی که در رشتة زبرتن شمشیر می‌زند
زن شمشیربازی که در رشتة زبرتن شمشیر می‌زند
نوعی پی‌کوری که براثر معده‌آماس (gastritis) حاد رخ می‌دهد
SAC
نگاه کنید به : short-arm cast
saccharification
فرایند تبدیل قندهای پیچیده به مونوساکاریدهای سازندۀ آنها به کمک زی‌مایه‌ها/آنزیم‌ها
saccule, sacculus
یکی از دو کیسۀ غشایی داخل دهلیز گوش که کوچک‌تر از دیگری است
التهاب ریزکیسَک
sacculus
نگاه کنید به : saccule
کیسه‌ای کوچک و دورانداختنی، معمولاً از جنس پلاستیک، محتوی مقادیری از مواد غذایی یا بهداشتی یا دارویی، در حد یک بار مصرف
sacral region
ناحیه‌ای مثلث‌شکل در انتهای زیرین خط وسط پشت، پایین‌تر از ناحیۀ مهره‌ای
فرایندی آیینی برای تبرک بخشیدن به یک شیء یا موجود زنده یا یک باور و اسطوره