واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4667
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
pallet tank
intermediate bulk container
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- مجموعة بسته‌بندی
افرازۀ کوچکی که از آن برای بارگیری و تخلیۀ بارکف‌ها در بارگُنج‌ها استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی، حمل‏ونقل ریلی
افزاره‌ای در انواع و اندازه‌های مختلف که یک نوع محصول یا کالاهای گوناگون را در الگوهای معینی بر روی بارکف می‌چیند و آنها را به یک واحد بار تبدیل می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
palliative care
palliative treatmet
حوزه موضوعی: پزشکی
palliative therapy
palliative treatment
حوزه موضوعی: پزشکی
palliative treatment, palliative care, palliative therapy
نوعی درمان با هدف کاهش و تسکین درد و فشار روانی آن و نه علاج بیماری
حوزه موضوعی: پزشکی
palm 1, palm of anchor
قسمت پهن و صاف پنجۀ لنگر
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
palm 2, palmar region
ناحیه‌ای در سطح پیشین دست بین مچ و انگشتان
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
palm and needle whipping
محکم‌ترین نوع سربندی که در آن برای جلوگیری از جابه‌جایی سربند در امتداد طناب رشتۀ سربند را گاه به کمک سوزن از بین رشته‌های طناب می‌گذرانند و سپس مانند سربندی ساده آن را به دور سر طناب می‌پیچند و در آخر باز آن را از میان شیارهای مربوط به رشته‌های طناب در دو سر سربندی‌شده به‌تناوب می‌گذرانند تا در جای خود تثبیت شود متـ . سربندی بادبان‌ساز sailmaker's whipping
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
palm of anchor
palm 1
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
Palmaceae, Palmae
نگاه کنید به: خرمائیان
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
palmae
Palmaceae
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
palmar region
palm 2
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
palmar/ palmaris
مربوط به کف دست یا واقع در آن
حوزه موضوعی: پزشکی
palmaris
palmar
حوزه موضوعی: پزشکی
ویژگی‌ بخش یا اندامی لَپ‌دار یا منقسم در گیاهان که فرورفتگی‌های آن یا به سمت رأس دُمبرگ امتداد داشته باشد یا به آن برسد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
palmate venation
actinodromous
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
ویژگی نوعی برگ پنجه‌ای که تقسیمات مجزای حاشیۀ آن اندکی بیش از نیمه تا مرکز مشترک امتداد داشته باشد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
ویژگی برگی با حاشیۀ لَپ‌دار و بریدگی‌های عمیق ‌پنجه‌ای که تقریباً تا نزدیک دُمبرگ امتداد داشته باشد، اما به آن نرسد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
palmtop computer
pocket computer
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
palpebritis
blepharitis
حوزه موضوعی: پزشکی
Palpigradi
Arachnida
حوزه موضوعی: جانور‌شناسی
palsy
paralysis
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
پژوهش دربارۀ گونه‌های سنگواره‌شده و کنونی هاگ‌های گل‌سنگ‌ها و خزه‌ها و گرده‌های گیاهان گل‌دار
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
palynology 2, pollen analysis
علم بررسی و مطالعۀ گَرده‌ها و هاگ‌ها یا فسیل آنها
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مادۀ آلی میکروسکوپی با دیواره‌های مقاوم که در بازمانده‌های ماسرالی (maceralic) گرده‌شناسی یافت می‌شود
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
حرکت چرخشی دوربین به راست یا چپ، حول محور ثابت و در سطح افق متـ . افق‏گَرد
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
PAN
personal area network
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
pan control
نگاه کنید به: pan
حوزه موضوعی: موسیقی
pan dryer
tray dryer
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏