واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4667
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
فرد دچار آتش‌بارگی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
سنج‌افزاری برای اندازه‌گیری دما به‌خصوص زمانی که دما فراتر از محدودۀ دماسنج‌های جیوه‌ای باشد
حوزه موضوعی: شیمی
pyrometrics
pyrometry
حوزه موضوعی: شیمی
pyrometry, pyrometrics
اندازه‌گیری دماهای زیاد با توجه به تابش گسیل‌شده به‌کمک تَف‌سنج
حوزه موضوعی: شیمی
pyrophoric material
مادۀ جامد یا مایعی که در دمای بالا در معرض هوا ‌خودبه‌‌خود آتش می‌گیرد
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
pyrophoric powder
پودری که در هوا ناپایدار است و به علت بزرگی سطح رویۀ دانه‌هایش خودبه‌خود آتش می‌گیرد
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
هر گونۀ گیاهی که برای بقا یا رشد با نوعی نظام حریق سازگار شده است
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
بسپاری که از تَف‌کافت یک بسپار پیش‌ماده (precursor) حاصل می‌شود
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی بسپار
pyrosequencing,real-time pyrophosphate detection
روشی برای توالی‌یابی دِنا برمبنای آشکارسازی پیروفسفات‌های آزادشده در نتیجۀ افزوده‌ شدن نوکلئوتیدها در زنجیرۀ دِنا متـ . توالی‌یابی پیروفسفات‌مبنا pp-based sequencing ریزتوالی‌یابی minisequencing
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
pyrotechnician
یکی از اعضای گروه تولید که تخصص او ایجاد آتش و انفجار است
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
Pyrrhonian skepticism, Pyrrhonism
شکی منسوب به پیرون اِلِئایی، فیلسوف یونانی، که در مواجهه با هر مسئله‌ای که درمورد آن ادلة متعارض وجود داشت تعلیقِ حکم می‌کرد؛ ازجمله مسئلة امکان یا عدم امکان شناخت
حوزه موضوعی: فلسفه
Pyrrhonism
Pyrrhonian skepticism
حوزه موضوعی: فلسفه
وجود چرک در پیشاب که آن را کدر می‏سازد
حوزه موضوعی: پزشکی
Pyx
Pyxis
حوزه موضوعی: نجوم‌
pyxidium
pyxis
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Pyxis, Pyx, Compass
صورت فلکی کم‏فروغی در آسمان نیمکرۀ جنوبی که به شکل قطب‏نما تصور می‌شود
حوزه موضوعی: نجوم‌
نگاه کنید به: پوشینۀ پیراشکاف
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی