واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2110
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
L-head engine
نگاه کنید به : side-valve engine
lab-on-a-chip
سامانۀ فوق‌ریز و یکپارچۀ آزمایشگاهی بر روی یک تراشه
label 1
باریکه‏ای از کاغذ یا مقوا یا فلز که بر چیزی نصب می‌شود و بر روی آن اطلاعات یا دستورالعمل مرتبط با آن چیز نوشته می‌شود
نصب باریکه‏ای از کاغذ یا مقوا یا فلز بر چیزی که بر روی آن اطلاعات یا دستورالعمل مرتبط با آن چیز نوشته می‌شود
label 3, étiquette 1 (fr.)

برگه یا برچسبی که قیمت اجناس را نشان دهد


label 4, étiquette 2 (fr.)

قطعۀ کوچکی از کاغذ یا مقوا یا کاغذ پوستی، با چسب یا بدون چسب، که از آن برای دریافت اطلاعات مربوط به خدمات پُستی، شامل نشانی و مُهرهای پرداخت و هزینه‏های پُستی، استفاده می‏کنند


labial
مربوط ‌به لب یا در سمت لب
labial frenum
چین‌ مخاطی‌ در خط‌ میانی‌ که‌ لب‌ را به‌ لثه‌ متصل‌ و آن‌ را مهار می‌کند
labial surface
سطح دهلیزی دندان‌های قدامی که با سطح دهلیزی لب‌های بالا و پایین در تماس است
labial teeth
نگاه کنید به : anterior teeth
labial vestibule
بخشی‌ از دهلیز دهان‌ که‌ بین‌ لب‌ و سطح‌ لبی‌ دندان‌ها یا برآمدگی‌ آرَکی‌ باقی‌مانده ‌قرار دارد
Labiatae
نگاه کنید به : Lamiaceae
همتافتی که برخی از لیگاندهای آن به‌راحتی با دیگر لیگاندهای موجود در محلول قابل تعویض است
کیفیتی ناظر بر سهولت جانشینی گروه‌های متصل در همتافت‌ها و مولکول‌ها
labilized gravimeter
نگاه کنید به : astatized gravimeter
labio-labial
نگاه کنید به : bilabial
مربوط به لب‌ها و دندان‌ها
labium
نگاه کنید به : window 2
محل یا بنگاهی که می‌توان از آن نیروی کار تأمین کرد
labor-intensive
ویژگی فعالیت‌هایی تولیدی که در آنها نسبت کار نیروی انسانی به به‌کارگیری ماشین‌آلات بیشتر است
تشخیص حاصل از بررسی‌های شیمیایی و میکروسکوپی و ایمنی‌شناختی و آسیب‌شناختی خون و ترشحات و بافت‌ها
laboratory economics, laboratory experiment economics
ایجاد محیط مقیاس‌‌کوچک در آزمایشگاه برای انجام آزمایش‌های اقتصادی واپایش‌شده به‌منظور حصول اطمینان از سنجش دقیق و مناسب تأثیرات مدل‌های آزمایشی
بخشی از زادمان که از آغاز انقباض‌های رحم شروع می‌شود و تا خروج کامل جفت ادامه دارد
labour economics
مطالعۀ نیروی کار به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار در فرایند تولید
آمارگیری‌ای که در آن میزان بیکاری، اشتغال، خوداشتغالی، ساعات کار، تعلیق از کار، آموزش و کارورزی اندازه‌گیری می‌شود
labour union 1
نگاه کنید به : trade union 1
labour union 2, trade union 2
سازمانی متشکل از دستمزدبگیران و حقوق‌بگیران که با هدف کمک و حمایت متقابل و چانه‌زنی جمعی با کارفرمایان تشکیل می‌شود متـ . اتحادیه 2 union 2
labour-intensive technology
فنّاوری‌ای که در آن منابع انسانی در کنار دیگر عوامل نقش محوری دارد
labyrinth
مجرای پرپیچ‏وخم گوش درونی
عمل برداشتن پیچال