واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 245
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
K
consistency index
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
K index
شاخصی سه‌ساعته که معیار گسترۀ فعالیت سریع و نامنظم مغناطیسی توفان در زمان وقوع است
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
K magnitude
قدر عبوری از پالایۀ کی
حوزه موضوعی: نجوم‌
نگاه کنید به: نظریۀ طول آمیختگی
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: واحد سگ‌های بویاب کارآزموده
حوزه موضوعی: علوم نظامی
k-capture
orbital-electron capture
حوزه موضوعی: فیزیک‏
k-electron capture
orbital-electron capture
حوزه موضوعی: فیزیک‏
نگاه کنید به: خاک چینی
حوزه موضوعی: سرامیک
باد قوی شمال شرقی آسیای مرکزی که در بهار و تابستان می‌وزد متـ . سیه‏بوران black buran سیه‏توفان 2 black storm 2
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
نگاه کنید به: سیاهک ناقص
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
پدیدۀ دو تا شدن هسته در ابتدای تقسیم یاخته‏ای
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مربوط به تقسیم هسته
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
1. تورم هستۀ یاختۀ در‌حال‌مرگ و محو شدن فامینۀ آن 2. حل شدن و از بین رفتن هستۀ یاخته
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
فشرده ‌شدن هستۀ یاخته و متراکم شدن فامینۀ آن
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
قطعه‌قطعه شدن هستۀ ستبریاخته که در آن فامینه به شکل دانه‌های بی‌شکل درمی‌آید
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
katabaric
katallobaric
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
جریان فروشیب ناشی از سرمایش در سطوح شیب‌دار در دوره‏های همراه با شارش‌های ضعیف بزرگ‏مقیاس
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
جبهه‏ای که در آن هوای گرم روی سطح جبهه پایین می‏رود
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
خطی که نقاطِ با کاهش فشار یکسان جوّ در یک دورۀ زمانی معین را به هم وصل می‌کند متـ . فرودِگرفشار 1
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
katallobaric, katabaric
مربوط به کاهش فشار در جوّ
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
katathermometer, catathermometer
نوعی بادسنج سرمایشی که اساس کار آن مبتنی بر این اصل است که ثابت زمانی دماسنج تابعی از تهویۀ آن است
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
kavir 1
playa
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
kavir 2
زمین وسیعی که خاک آن شور و آهکی است و مناسب کشاورزی نیست
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
kavir tourism, desert tourism
سفر به مناطق بیابانی برای آشنا‌ شدن با طبیعت و بررسی گونه‌های جانوری و گیاهی آن و لذت‌ بردن از آرامش تأثیرگذار آن منطقه
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
قایقی باریک با دو سر تیز که روی آن به‌جز محل نشستن پاروزن یا پاروزن‌ها با قاب نفوذ‌ناپذیری پوشانده شده است و با پاروی دوسر رانده می‌شود
حوزه موضوعی: ورزش
kayaker, kayakist, kayakman
فردی که در توتین پارو می‌زند یا ورزشکاری که به توتین‌رانی می‌پردازد
حوزه موضوعی: ورزش
ورزش قایقرانی با توتین
حوزه موضوعی: ورزش
kayakist
kayaker
حوزه موضوعی: ورزش
kayakman
kayaker
حوزه موضوعی: ورزش
kazoo
mirliton (fr.)
حوزه موضوعی: موسیقی