واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 171
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
K index
شاخصی سه‌ساعته که معیار گسترۀ فعالیت سریع و نامنظم مغناطیسی توفان در زمان وقوع است
K magnitude
قدر عبوری از پالایۀ کی
به‌کاربرید به‌جای: نظریۀ طول آمیختگی
به‌کاربرید به‌جای: خاک چینی
باد قوی شمال شرقی آسیای مرکزی که در بهار و تابستان می‌وزد متـ . سیه‌بوران black buran سیه‌توفان 2 black storm 2
به‌کاربرید به‌جای: سیاهک ناقص
پدیدۀ دو تا شدن هسته در ابتدای تقسیم یاخته‌ای
مربوط به تقسیم هسته
جریان فروشیب ناشی از سرمایش در سطوح شیب‌دار در دوره‌های همراه با شارش‌های ضعیف بزرگ‌مقیاس
جبهه‌ای که در آن هوای گرم روی سطح جبهه پایین می‌رود
خطی که نقاط با کاهش فشار یکسان جوّ در یک دورۀ زمانی معین را به هم وصل می‌کند متـ . فرودگرفشار 1
katallobaric, katabaric
مربوط به کاهش فشار در جوّ
katathermometer, catathermometer
نوعی بادسنج سرمایشی که اساس کار آن مبتنی بر این اصل است که ثابت زمانی دماسنج تابعی از تهویۀ آن است
kavir 2
زمین وسیعی که خاک آن شور و آهکی است و مناسب کشاورزی نیست
kavir tourism, desert tourism
سفر به مناطق بیابانی برای آشنا‌ شدن با طبیعت و بررسی گونه‌های جانوری و گیاهی آن و لذت‌ بردن از آرامش تأثیرگذار آن منطقه
قایقی باریک با دو سر تیز که روی آن به‌جز محل نشستن پاروزن یا پاروزن‌ها با قاب نفوذ‌ناپذیری پوشانده شده است و با پاروی دوسر رانده می‌شود
kayaker, kayakist, kayakman
فردی که در توتین پارو می‌زند یا ورزشکاری که به توتین‌رانی می‌پردازد
ورزش قایقرانی با توتین
به‌کاربرید به‌جای: کشف دانش در دادگان
نوشیدنی گازدار و اسیدی که از تخمیر آب‌پنیر به‌کمک مخمری موسوم به دانه‌های کفیر به دست می‌آید
نوعی جلبک بزرگ قهوه‌ای که در مناطق معتدل و سرد رشد می‌کند
سه قانونی که حرکت سیارات را به دور خورشید توصیف می‌کنند
برداشتن بخشی از قرنیه با جراحی
keratocele, descemetocele
بیرون‌زدگی لایۀ عمقی قرنیه موسوم به غشای دسمه
keratoglobus, megalocornea
نابهنجاری تکاملی و معمولاً دوطرفۀ قرنیه که سبب می‌شود قطر قرنیه تا بزرگسالی گاه به بیش از 18 میلی‌متر برسد
جدا کردن لایۀ شاخی (horny layer) پوست
عاملی که باعث جدا شدن لایۀ شاخی پوست می‌شود
ابزاری برای اندازه‌گیری انحنای قرنیه
مربوط به قرنیه‌سنجی
اندازه‌گیری شعاع انحنای قرنیه