واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1834
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: خیشومی شدن
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
ویژگی آن دسته از واکه‏ها که در تولید آنها به‌طور هم‏زمان بخشی از هوا از دهان و بخشی از خیشوم خارج شود
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
فرمان حرکت به جلو با کمترین دورِ ممکن موتور
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
فرمان حرکت به عقب با کمترین دورِ ممکن موتور
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی