واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1114
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
vitreous china, vitreous product, vitreous ceramic
سرامیک‌افزاری (ceramic ware) لعاب‌دار یا بدونِ لعاب با قدرت جذب آب کمتر از 0/3 درصد که به‌‌دلیل شیشه‌ای ‌شدن کاملاً متراکم است متـ . چینی زجاجی
vitreous china sanitaryware
سرامیک‌‌افزاری (ceramic ware) بسیار مقاوم که از آن در ساخت لوازم بهداشتی استفاده می‌شود متـ . چینی زجاجی بهداشتی
buffet 2, sideboard 1
نوعی قفسه که لوازم و ظروف غذاخوری را در آن جای دهند
ظروف غذاخوری از جنس چینی