واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3172
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
subluxation, partial dislocation
وضعیتی که در آن ارتباط طبیعی کالبدشناختی انتهای دو استخوان که مفصل را تشکیل می‌دهند قطع شود، ولی کاملاً هم از یکدیگر جدا نشوند
← نااختیاری ادراری
دفع غیرارادی پیشاب، مانند بسترادراری متـ . نااختیاری
amoralist, amoral
کسی که از اخلاق و ارزشهای آن تبعیت نمی‌کند و آن را نادیده می‌گیرد
رویکردی که شیوه‌های حاکمیت اخلاق بر زندگی انسان را مردود می‌داند یا به آن بی‌اعتناست و در ضرورت زندگی اخلاقی تشکیک می‌کند
ویژگی یک برآوردگر که امید ریاضی آن برابر با مقدار پارامتر مورد برآورد باشد
ویژگی فرد دچار ناامیدی
hopelessness
احساس فرد از عدم دستیابی به وضعیت مطلوب در آینده
infertility
سترونی نسبی
coexisting factors infertility
وجود ناباروری هم در زن و هم در مرد یا وجود بیش از یک اشکال در یکی از آنها
← ناباروری زهدانی
uterine factor infertility
ناباروری زنان ناشی از وجود اشکالات کالبدشناختی در زهدان یا در درون‌زه‌لاد متـ . ناباروری رحمی
tubal factor infertility
ناباروری زنان ناشی از ناهنجاری لوله‌های زهدان (uterine tube)
male factor infertility
ناباروری زوج ناشی از وجود اشکال در دستگاه تناسلی مرد
unexplained infertility
ناباروری زوج بدون علت مشخص
inequality 1
گزاره‏ای حاکی از اینکه کمیتی نسبت به کمیت دیگر، کوچک‌تر، کوچک‌تر یا مساوی، بزرگ‌تر، بزرگ‌تر یا مساوی است
فرمول‌دار
فرمول‌دار
فرمول‌دار
Cauchy's algebraic inequality
فرمول‌دار
اختلاف ارتفاع بین دو فراکِشَند یا دو فروکِشَند پیاپی در یک روز کِشَندی
conditional inequality
← نامعادله
یک نابرابری در فضای بُرداری نُرم‌دار که در آن مربع قدر مطلق حاصل‌ضرب درونی دو بُردار کوچک‌تر یا مساوی حاصل‌ضرب نُرم‌های آنهاست
unconditional inequality
← نابرابری مطلق
میانگین اختلاف ارتفاع دو فراکِشَند در یک روز کِشَندی در هنگام کِشَند حارّه‌ای
اختلاف بین ارتفاع دو فراکِشَند در هر روز کِشَندی
میانگین اختلاف ارتفاع دو فروکِشَند در یک روز کِشَندی در هنگام کِشَند حارّه‌ای
اختلاف بین ارتفاع دو فروکِشَند در هر روز کِشَندی
فرمول‌دار