واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2639
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
دفع غیرارادی پیشاب، مانند بسترادراری متـ . نااختیاری
ویژگی یک برآوردگر که امید ریاضی آن برابر با مقدار پارامتر مورد برآورد باشد
ویژگی فرد دچار ناامیدی
hopelessness
احساس فرد از عدم دستیابی به وضعیت مطلوب در آینده
infertility
سترونی نسبی
coexisting factors infertility
وجود ناباروری هم در زن و هم در مرد یا وجود بیش از یک اشکال در یکی از آنها
uterine factor infertility
ناباروری زنان ناشی از وجود اشکالات کالبدشناختی در زهدان یا در درون‌زه‌لاد متـ . ناباروری رحمی
tubal factor infertility
ناباروری زنان ناشی از ناهنجاری لوله‌های زهدان (uterine tube)
male factor infertility
ناباروری زوج ناشی از وجود اشکال در دستگاه تناسلی مرد
unexplained infertility
ناباروری زوج بدون علت مشخص
inequality 1
گزاره‌ای حاکی از اینکه کمیتی نسبت به کمیت دیگر، کوچک‌تر، کوچک‌تر یا مساوی، بزرگ‌تر، بزرگ‌تر یا مساوی است
فرمول‌دار
فرمول‌دار
Bessel inequality
فرمول‌دار
Cauchy's algebraic inequality
فرمول‌دار
اختلاف ارتفاع بین دو فراکشند یا دو فروکشند پیاپی در یک روز کشندی
conditional inequality
به‌کاربرید به‌جای: نامعادله
یک نابرابری در فضای برداری نرم‌دار که در آن مربع قدر مطلق حاصل‌ضرب درونی دو بردار کوچک‌تر یا مساوی حاصل‌ضرب نرم‌های آنهاست
unconditional inequality
به‌کاربرید به‌جای: نابرابری مطلق
میانگین اختلاف ارتفاع دو فراکشند در یک روز کشندی در هنگام کشند حارّه‌ای
اختلاف بین ارتفاع دو فراکشند در هر روز کشندی
میانگین اختلاف ارتفاع دو فروکشند در یک روز کشندی در هنگام کشند حارّه‌ای
اختلاف بین ارتفاع دو فروکشند در هر روز کشندی
فرمول‌دار
فرمول‌دار
triangle inequality
برای اعداد حقیقی یا مختلط یا بردارهای x و y، قدرمطلق نرم x+y کوچک‌تر یا مساوی با مجموع قدر مطلق‌ها یا نرم‌های x وy است
absolute inequality
یک نابرابری که به ازای همۀ مقادیر متغیرها درست باشد یا هیچ متغیری نداشته باشد متـ . نابرابری غیرشرطی unconditional inequality
فرمول‌دار