واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2898
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: نااختیاری ادراری
حوزه موضوعی: پزشکی
دفع غیرارادی پیشاب، مانند بسترادراری متـ . نااختیاری
حوزه موضوعی: پزشکی
ویژگی یک برآوردگر که امید ریاضی آن برابر با مقدار پارامتر مورد برآورد باشد
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
ویژگی فرد دچار ناامیدی
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
hopelessness
احساس فرد از عدم دستیابی به وضعیت مطلوب در آینده
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
infertility
سترونی نسبی
حوزه موضوعی: پزشکی
coexisting factors infertility
وجود ناباروری هم در زن و هم در مرد یا وجود بیش از یک اشکال در یکی از آنها
حوزه موضوعی: علوم سلامت
نگاه کنید به: ناباروری زهدانی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
uterine factor infertility
ناباروری زنان ناشی از وجود اشکالات کالبدشناختی در زهدان یا در درون‌زه‌لاد متـ . ناباروری رحمی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
tubal factor infertility
ناباروری زنان ناشی از ناهنجاری لوله‌های زهدان (uterine tube)
حوزه موضوعی: علوم سلامت
male factor infertility
ناباروری زوج ناشی از وجود اشکال در دستگاه تناسلی مرد
حوزه موضوعی: علوم سلامت
unexplained infertility
ناباروری زوج بدون علت مشخص
حوزه موضوعی: علوم سلامت
inequality 1
گزاره‏ای حاکی از اینکه کمیتی نسبت به کمیت دیگر، کوچک‌تر، کوچک‌تر یا مساوی، بزرگ‌تر، بزرگ‌تر یا مساوی است
حوزه موضوعی: ریاضی
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
Cauchy's algebraic inequality
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی
اختلاف ارتفاع بین دو فراکِشَند یا دو فروکِشَند پیاپی در یک روز کِشَندی
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، ژئوفیزیک
conditional inequality
نگاه کنید به: نامعادله
حوزه موضوعی: ریاضی
یک نابرابری در فضای بُرداری نُرم‌دار که در آن مربع قدر مطلق حاصل‌ضرب درونی دو بُردار کوچک‌تر یا مساوی حاصل‌ضرب نُرم‌های آنهاست
حوزه موضوعی: ریاضی
unconditional inequality
نگاه کنید به: نابرابری مطلق
حوزه موضوعی: ریاضی
میانگین اختلاف ارتفاع دو فراکِشَند در یک روز کِشَندی در هنگام کِشَند حارّه‌ای
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
اختلاف بین ارتفاع دو فراکِشَند در هر روز کِشَندی
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
میانگین اختلاف ارتفاع دو فروکِشَند در یک روز کِشَندی در هنگام کِشَند حارّه‌ای
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
اختلاف بین ارتفاع دو فروکِشَند در هر روز کِشَندی
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: آمار، ریاضی
triangle inequality
برای اعداد حقیقی یا مختلط یا بُردارهای x و y، قدرمطلق نُرم x+y کوچک‌تر یا مساوی با مجموع قدر مطلق‌ها یا نُرم‏های x وy است
حوزه موضوعی: ریاضی
absolute inequality
یک نابرابری که به ازای همۀ مقادیر متغیرها درست باشد یا هیچ متغیری نداشته باشد متـ . نابرابری غیرشرطی unconditional inequality
حوزه موضوعی: ریاضی
فرمول‌دار
حوزه موضوعی: ریاضی