واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: نیم‏فله
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
برش دادن و جدا کردن بافت‌های بدن برای مطالعه متـ . تشریح 2 * مصوب فرهنگستان اول
حوزه موضوعی: پزشکی
متخصص کالبدشناسی
حوزه موضوعی: پزشکی
بررسی شکل و ساختار ماکروسکوپی بخش‌های گوناگون بدن متـ . تشریح 3 * مصوب فرهنگستان اول
حوزه موضوعی: پزشکی
pathological anatomy, anatomic pathology/ anatomical pathology
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی ساختار اندام‌ها و بافت‌های بیمار و آسیب‌دیده می‌پردازد متـ . کالبدشناسی بیمارنگر morbid anatomy
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به مطالعۀ گروه خاصی از اندام‌ها و قسمت‌های بدن و رابطۀ هریک با کارکردهای خاصشان می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به مطالعۀ دستگاه عصبی می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
نگاه کنید به: کالبدشناسی کاربردی
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
نگاه کنید به: کالبدشناسی آسیب‌شناختی
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
radiological anatomy, x-ray anatomy
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی ساختار اعضا و بافت‌ها به‌کمک تصاویر به‌دست‌‌آمده با اشعۀ ایکس می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
نگاه کنید به: کالبدشناسی کاربردی
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که با روش‌های مختلف تصویربرداری به مطالعۀ ساختارهای بدن می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که ازطریق تظاهرات و حالات سطوح خارجی بدن، به‌ویژه صورت، به مطالعۀ وضعیت بدن می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به ساخت مدل‌های کالبدشناختی و بررسی کالبد با استفاده از مدل‌های یکپارچه می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
descriptive anatomy, systematic anatomy
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی یا توصیف بخش‌های مختلف بدن به‌صورت مجزا می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که برای تشخیص و درمان ازطریق جراحی، به بررسی نواحی مشخصی از بدن می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی ساختار بدن حیوانات اهلی می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که در آن با استفاده از ابزارهای درون‌بین می‌توان ساختار حفره‌های درون بدن را در شخص زنده مطالعه کرد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که در آن بخش‌های تشکیل‌دهندۀ هریک از دستگاه‌های بدن بررسی می‌شود
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی ریخت‌شناسی دندان و بخش‌های مختلف آن و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر و بافت‌های مجاور می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
developmental anatomy
شاخه‌ای از کالبدشناسی و نیز رویان‌شناسی که به بررسی تغییرات ساختارهای فرد اعم از یاخته‌ها و بافت‌ها و اندام‌ها و بدن ‌او از زمان بسته شدن نطفه تا مرحلۀ بزرگسالی می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که با برداشتن یا زدودن بافت‌های غیرضروری اطراف اندام مورد نظر با مواد مناسب، امکان مطالعۀ ساختارهای کالبدشناختی آن را فراهم می‌کند
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که ازطریق معاینۀ دستی، وارد آوردن ضربه و جز آن به بررسی ساختار بدن شخص زنده می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
surface anatomy, superficial anatomy
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی شکل و نشانه‌های سطح بدن و ارتباط آنها با ساختارهای عمقی می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
functional anatomy, morphophysiology, physiological anatomy
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به رابطۀ میان اندام‌ها و عملکرد طبیعی آنها می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که با تشریح جسد یا با استفاده از ابزارهای کمک‌آموزشی به بررسی ساختار بدن می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی ساختار و ترکیب بدن و بافت‌ها و مایعات آن، به‌طورکلی می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به مطالعۀ ساختارهایی می‌پردازد که فقط با ریزبین‌های الکترونی قابل رؤیت است
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به نظریه‌ها و استنتاج‌های مبتنی بر ریخت‌شناسی اندام‌ها و بخش‌های مختلف بدن می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
plastic anatomy, clastic anatomy
شاخه‌ای از کالبدشناسی که با مدل‌هایی متشکل از قطعات جداشدنی، به بررسی اندام‌های مختلف بدن می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی