واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1385
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نگاه کنید به: نسل فرزندی اول
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: نسل فرزندی دوم
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
BOM, BOQ
نگاه کنید به: فهرست مقادیر
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
نگاه کنید به: فنّاوری اطلاعات
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: فرایندهای اکسایش پیشرفته
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
نگاه کنید به: واپایشگر رقمی‌ـ‌ الکترونیکی تمام‌اختیار
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل هوایی، علوم نظامی
نگاه کنید به: فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات
disaster tourism
سفر به محلی مصیبت‌زده که هدف از آن عمدتاً بازدید از آن محل است
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
فاجعه‌ای برای بوم‌سازگان یا محیط‌زیست یا وضعیت یا رویدادی که به تغییرات عمدۀ بوم‌شناختی یا زیست‌محیطی بینجامد متـ . بوم‌فاجعه
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
رویدادی که توازن بوم‌شناختی را اساساً برهم زند
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
ultraviolet catastrophe
نارسایـی قانون ریلی ـ جینز در مـورد تابش جسم سیاه در طولِ‌موج‌های کوتاه
حوزه موضوعی: فیزیک‏
1. واحدی برای اندازه‌گیری طول، به‌ویژه عمق آب، معادل شش پا یا 853/1 متر 2. واحد اندازه‌گیری حجم الوار معادل 7/8 مترمکعب
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
phase 1
بخشی از یک سامانۀ فیزیکی همگن با مرزهای مشخص که می‏توان آن را ازلحاظ فیزیکی از بخش‌های دیگر جدا کرد
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار- تایر، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
phase 2
رسانایی حامل جریان، در یک مدار یا سامانۀ چندفازه (polyphase system) متـ . رسانای فاز phase conductor، خط فاز phase line، سیم فاز phase wire
حوزه موضوعی: مهندسی برق
disperse phase, dispersed phase
فازی از یک سامانه، شامل ذرات یا قطرات ماده‏ای که در فاز دیگر پراکنده می‏شود
حوزه موضوعی: خوردگی، شیمی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
project phase
مجموعه‌ای از فعالیت‌های پروژه که با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و معمولاً به تحویل بخش معینی از کار منجر می‌شوند
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
آشکارسازی موجی با مسیر ناشناس از میان پوش‌نشانک/ پوش‌سیگنال (signal envelope) پساموج
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
مقطعی در تغییرات پوشش گیاهی که شامل چند مرحلۀ پیش‏گامی است
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
فازی که در آن مخلوطی از مایع و جامدات ریز نامحلول وجود دارد
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
وضعیتی که در آن یک ماده به‌صورت جامد یا مایع یا بخار باقی می‌ماند، درحالی‌که در چنین شرایطی انتظار میرود ناپایدار باشد
حوزه موضوعی: شیمی
نمایش قطبی یک عدد مختلط که معمولاً کمیت‌های الکتریکی را، مانند ولتاژ و جریان و رهبندی، در حالت پایا با یک بسامد خاص نشان می‌دهد
حوزه موضوعی: مهندسی برق
طول خطی که نشان‌دهندۀ دامنۀ یک ولتاژ با تغییرات سینوس‌وار است و فاز آن زاویه‌ای است که با بُردار x می‌سازد
حوزه موضوعی: مهندسی برق
Fascist 1
فرد معتقد به فاشیسم
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
مربوط به فاشیسم
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ملی‏گرایی افراطی و خشن با حمایت تودۀ مردم که متکی بر نقش عالی رهبر و قدرت حکومت و ارتش است
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
مسافت حمل کالا از محل بارگیری تا تخلیه
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
میزان تفاوت رده‌شناختی دو زبان به‌ویژه زبان‌های مجاور
حوزه موضوعی: زبان‏شناسی
interval 2
اختلاف زیروبمی بین دو نغمه
حوزه موضوعی: موسیقی
نگاه کنید به: کلید فاصله
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نگاه کنید به: دِنای فاصله‌انداز
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏