واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1512
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
← نسل فرزندی اول
← نسل فرزندی دوم
BOM, BOQ
← فهرست مقادیر
← فنّاوری اطلاعات
← فرایندهای اکسایش پیشرفته
← واپایشگر رقمی‌ـ‌ الکترونیکی تمام‌اختیار
← فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
← نظریة فاجعه
disaster tourism
سفر به محلی مصیبت‌زده که هدف از آن عمدتاً بازدید از آن محل است
فاجعه‌ای برای بوم‌سازگان یا محیط‌زیست یا وضعیت یا رویدادی که به تغییرات عمدۀ بوم‌شناختی یا زیست‌محیطی بینجامد متـ . بوم‌فاجعه
رویدادی که توازن بوم‌شناختی را اساساً برهم زند
ultraviolet catastrophe
نارسایـی قانون ریلی ـ جینز در مـورد تابش جسم سیاه در طولِ‌موج‌های کوتاه
1. واحدی برای اندازه‌گیری طول، به‌ویژه عمق آب، معادل شش پا یا 853/1 متر 2. واحد اندازه‌گیری حجم الوار معادل 7/8 مترمکعب
phase2
جابه‌جایی زاویه‌ای کمیتی سینوسی نسبت به زاویة مرجع
phase 1
بخشی از یک سامانۀ فیزیکی همگن با مرزهای مشخص که می‏توان آن را ازلحاظ فیزیکی از بخش‌های دیگر جدا کرد
phase 2
رسانایی حامل جریان، در یک مدار یا سامانۀ چندفازه (polyphase system) متـ . رسانای فاز phase conductor، خط فاز phase line، سیم فاز phase wire
disperse phase, dispersed phase
فازی از یک سامانه، شامل ذرات یا قطرات ماده‏ای که در فاز دیگر پراکنده می‏شود
project phase
مجموعه‌ای از فعالیت‌های پروژه که با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و معمولاً به تحویل بخش معینی از کار منجر می‌شوند
آشکارسازی موجی با مسیر ناشناس از میان پوش‌نشانک/ پوش‌سیگنال (signal envelope) پساموج
مقطعی در تغییرات پوشش گیاهی که شامل چند مرحلۀ پیش‏گامی است
تداخل بازتاب‌های چندگانه یا تبدیل موج‌های بلنددورة P به S یا S به P در زمین‌لرزه‌های بزرگ
فازی که در آن مخلوطی از مایع و جامدات ریز نامحلول وجود دارد
فاز مستقل از مکان در تبدیل پیمانه‌ای
وضعیتی که در آن یک ماده به‌صورت جامد یا مایع یا بخار باقی می‌ماند، درحالی‌که در چنین شرایطی انتظار میرود ناپایدار باشد
instantaneous phase
فاز ردّلرزة مختلط در هر لحظه
فاز وابسته به مکان در تبدیل پیمانه‌ای
نمایش قطبی یک عدد مختلط که معمولاً کمیت‌های الکتریکی را، مانند ولتاژ و جریان و رهبندی، در حالت پایا با یک بسامد خاص نشان می‌دهد
طول خطی که نشان‌دهندۀ دامنۀ یک ولتاژ با تغییرات سینوس‌وار است و فاز آن زاویه‌ای است که با بُردار x می‌سازد
Fascist 1
فرد معتقد به فاشیسم
مربوط به فاشیسم