واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 828
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
threshold odor number
تعداد دفعاتی که نمونه نیاز به رقیق‌سازی دارد تا بوی آن قابل تشخیص نباشد
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
مجموع یک عدد صحیح و یک کسر
حوزه موضوعی: ریاضی
نگاه کنید به: عدد سقوط
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
occupation number
تعداد ذراتی که در حالت کوانتومی معینی قرار دارند
حوزه موضوعی: شیمی، فیزیک‏
cardinal number, cardinality
عددی که بر تعداد اعضای یک مجموعۀ متناهی یا نامتناهی دلالت می‌کند
حوزه موضوعی: ریاضی
نگاه کنید به: مدت گرمامیری
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
oxidation number
شمار الکترونِ داده یا الکترونِ گرفتۀ یک اتم در هنگام تولید کاتیون یا آنیون
حوزه موضوعی: خوردگی، شیمی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
branch number
عددی که به‌عنوان معیاری برای سنجش قدرت پخش یک نگاشت به کار می‌رود
حوزه موضوعی: رمزشناسی
عدد کوانتومی درنظرگرفته‌شده برای ذرات بنیادی به‌این‌ترتیب که به هر باریون عدد 1+ و به پادباریون عدد 1- و به ذره‌های غیرباریونی عدد صفر نسبت داده میشود
حوزه موضوعی: فیزیک‏
Beaufort number
نگاه کنید به: نیروی بوفورت
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 1
نگاه کنید به: نرم‏وزه
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 10
نگاه کنید به: تندباد کامل
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 11
نگاه کنید به: توفان سخت
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 12
نگاه کنید به: توفند
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 2
نگاه کنید به: نسیم سبک
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 3
نگاه کنید به: نسیم ملایم
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 4
نگاه کنید به: نسیم میانک
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 5
نگاه کنید به: نسیم نیم‏تند
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 6
نگاه کنید به: نسیم تند
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 7
نگاه کنید به: نیم‏تندباد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 8
نگاه کنید به: فرانیم‌تندباد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Beaufort number 9
نگاه کنید به: تندباد شدید
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
تعداد پیوندهای زوج‌الکترونی بین دو هسته در هر فرمول لوویس
حوزه موضوعی: شیمی
perfect number
عددی برابر با مجموع همۀ مقسوم‏علیه‏های خود، به‏جز خودش
حوزه موضوعی: ریاضی
ordinal number
هریک از اعدادی که ترتیب اعضای یک مجموعه را مشخص می‌کنند
حوزه موضوعی: ریاضی
عددی ترتیبی که مقدم بلافصل نداشته باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
algebraic number
هر عددی که ریشۀ یک چندجمله‏ای با ضرایب گویا باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
winding number
تعداد دفعاتی که یک خم بستۀ مفروض در جهت پادساعتگَرد حول نقطه‌ای غیرواقع بر خودش میچرخد
حوزه موضوعی: ریاضی
neutralization number
مقدار پتاسیم‏ هیدروکسید لازم برای خنثی کردن اسید موجود در یک گرم نفت برحسب میلی‌گرم
حوزه موضوعی: شیمی
نگاه کنید به: زمان کاهش دهکی
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏